Gallery

Morgen uitspraak GGO aardappelproces _ Demain jugement Procès des pommes de terre OGM

[fr en dessous, telecharger ici]

PERSBERICHT – Actie voeren voor een duurzame landbouw is geen criminele daad

Morgen doet de rechter van Dendermonde een uitspraak in het proces van de aardappelactivisten. De eis van de openbare aanklager is celstraffen tot acht maanden. Verder eisen de beheerders van het aardappelveldje € 191.000 schadevergoeding.

De beklaagden en hun advocaten hebben op 15 januari jongstleden de rechtzaal verlaten nadat de rechter geweigerd had hun getuigen te horen en bewijsmateriaal te bekijken. De beklaagden zullen verzet aantekenen bij veroordeling.

Marie Smekens, een van de beklaagden zegt: “Dit proces was een schending van ons recht op verdediging. Actievoeren voor een duurzame landbouw is niet crimineel. Een onderzoek à charge en à décharge, naar schuld en onschuld zal duidelijk maken hoe absurd de beschuldigingen en strafeis zijn.”

Mieke Van den Broeck, één van de advocaten, voegt toe: ”In de rechtzaal blijven zitten, zou betekend hebben dat we aanvaarden om op een onfaire manier berecht te worden. Dat we accepteren om zonder recht van verdediging veroordeeld te worden. Dit terwijl er een zware en ongefundeerde aanklacht van bendevorming is ingediend, een aanklacht die op elke vorm van politiek protest toegepast zou kunnen worden en daarmee een heel gevaarlijk precedent is. Het inroepen van expert-getuigenissen was nodig om de motieven achter de actie uiteen te zetten.”

Deze actie van 29 mei te Wetteren is gevoerd om de aandacht te vestigen op de grote problemen en gevolgen van de introductie van GGOs in de landbouw- en voedselketen. Daarom hebben zich éénennegentig mensen als vrijwillig beklaagde gemeld en daarom heeft een groot aantal organisaties en prominenten haar steun voor de actievoerders uitgesproken. Ook de vrijwillige verschijners werden door de rechter niet in het proces betrokken.

“De Grote Aardappelruil”

Over de actie

De beklaagden in het aardappelproces, namen deel aan een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid om een maatschappelijk probleem zichtbaar te maken.

Op 29 mei 2011 ruilden een 400-tal demonstranten enkele genetisch gemanipuleerde aardappelen op een demonstratie-proefveld te Wetteren door biologisch exemplaren gekend voor hun goede weerstand tegen de aardappelziekte. Ze wilden het beleid aanklagen dat ongewenst genetisch gemanipuleerd voedsel in de landbouw wil toelaten terwijl de gezondheids- en milieueffecten onvoldoende getest zijn. Met de actie verzetten ze zich ook tegen de steeds verdergaande privatisering van de voedselproductie o.a. door het nemen van patenten op gewassen.

Er is al jaren getracht om een democratisch debat rond de invoering van genetisch gemanipuleerde gewassen te organiseren. Milieu- en landbouw-organisaties als Wervel, Landwijzer, Greenpeace of Bioforum zetten zich dag in dag uit in voor een duurzame landbouw en benadrukken dat GGOs daar niet in thuishoren. Ze tekenden bezwaar aan tegen de aardappelveldproef die ze ongewenst en zinloos noemden. Bovendien houdt ze risico’s in voor het leefmilieu volgens de organisaties. Drie experten uit de bioveiligheidsraad gaven een negatief advies voor de proef. Ze benadrukten dat er risico’s voor het leefmilieu verbonden zijn aan de proef, terwijl het om een wetenschappelijk hol dossier gaat. Een Gentse rechter oordeelde in augustus 2012 zelfs dat de vergunning onwettig was omdat niet gemotiveerd was waarom de bevoegde ministers geen rekening hielden met bezwaarschriften, noch met de minderheidsstellingen uit de bioveiligheidsraad.

De actie vond dus plaats nadat alle andere pogingen om deze mening te uiten systematisch van tafel geveegd werden. De structurele problemen in de landbouw, en de gevolgen van het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen, blijven zo steeds onderbelicht. Publiek debat ten gronde wordt uit de weg gegaan.

Het proces

Via rechtstreekse dagvaarding en burgerlijke partijstelling kozen het parket en het onderzoeksconsortium ervoor om het debat via de rechtbank te voeren. De groep activisten had een grondige verdediging voorbereid. Deze baseerde zich onder meer op het inroepen van expert-getuigen, videoverklaringen van wetenschappers en een videoverslag van de actie om aan te tonen dat de actie kadert binnen de vrijheid van meningsuiting en bovendien noodzakelijk was om het voorzorgsprincipe te waarborgen. De motieven voor de actie in Wetteren waren immers de bescherming van het leefmilieu, van de volksgezondheid en het voortbestaan van de boerenlandbouw.

Zonder enige vorm van discussie weigerden de rechters deze getuigenissen te horen en videomateriaal van de actie te bekijken. De getuigenissen waren van belang om het politieke karakter van deze actie te benadrukken. De rechters schonden zo het recht op verdediging van de beklaagden en de mogelijkheid om het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen in de landbouw in vraag te stellen. Ze weigerden eveneens de meer dan 90 vrijwillige verschijners tot het proces toe te laten. De vrijwillige verschijners toonden aan dat velen het niet accepteren dat actie voor een duurzame landbouw op dergelijke manier gecriminaliseerd wordt.

De boodschap aan de politiek, media, academische wereld en rechterlijke macht is duidelijk: wij en velen met ons houden vol in de strijd voor een eerlijke, duurzame, GGO-vrije landbouw, en die beweging is alleen maar groeiende.

***

COMMUNIQUE DE PRESSE : Mener des campagnes pour une agriculture durable n’est pas un crime  

Demain, le 12 février 2013, à Termonde, sera rendu le jugement de libératrices et libérateurs du champ de patates génétiquement modifiées de Wetteren.

Le parquet requière des peines allant jusqu’à huit mois de prison ferme. En outre, les instituts menant l’essai demandent 191.000 € de dommages et intérêts.

Les inculpé(e)s et leurs avocats ont quitté l’audience du 15 janvier suite au refus par le tribunal d’entendre leurs témoins et de visualiser leurs pièces à conviction. Les inculpé(e)s s’opposeront en cas de condamnation.

Marie SMEKENS, une des inculpées précise: “Ce procès est une violation de notre droit de défense. Militer pour une agriculture durable ce n’est pas un crime. Une investigation à décharge démontrerait l’absurdité des accusations et des peines exigées.”

Mieke VAN DEN BROECK, une des avocates, poursuit: « Si nous avions accepté de poursuivre l’audience, les inculpé(e)s acceptaient d’être jugé(e)s sans avoir le droit à une justice équitable et d’être condamné(e)s sans pouvoir justifier leur défense. Et ceci lors d’une accusation grave et infondée. L’accusation « d’association de malfaiteurs » qui pourrait être appliquée à toute action politique, se révèle un précédent très dangereux. Faire appel aux témoignages d’experts est nécessaire pour ré-établir le lien entre les accusé(e)s et le contexte de l’action et de démontrer sa nécessité. »

L’action de Wetteren a été menée pour dénoncer les grands problèmes et les graves conséquences de l’introduction des OGM dans l’agriculture et les chaînes alimentaires. C’est pour cela que nonante-et-une (quatre-vingt onze) personnes  se sont déclarées comparantes volontaires et c’est pour cela qu’un grand nombre d’organisations et des personnalités ont prononcé leur soutien aux militants. Le juge n’a pas non plus accepté d’inclure les comparant(e)s volontaires au procès.

“Le Grand Echange de patates”

Contexte de l’action

Les inculpé(e)s dans ce procès des pommes de terre ont participé à une action de désobéissance civile afin de mettre en évidence un phénomène de société.

Le 29 mai 2011, environ 400 de militant(e)s ont remplacé quelques pommes de terre génétiquement modifiées du champ d’essai de Wetteren par des variétés conventionnelles et biologiques reconnues pour leurs résistances naturelles au Mildiou. Par cette action, ils veulent dénoncer la politique mise en place pour faire accepter les organismes génétiquement modifiés alors qu’ils sont insuffisamment testés tant au niveau sanitaire qu’environnemental.

Au travers de cette action, ils s’opposent également à la privatisation et à la monopolisation progressive des variétés végétales, dues au brevetage, qui donnent le pouvoir à quelques opérateurs de s’approprier le marché des semences et de contrôler la production alimentaire.

Depuis des années des citoyen(ne)s et organisations luttent pour l’ouverture d’un débat démocratique sur l’introduction des cultures génétiquement modifiées. Des organisations environnementales et agricoles tel que les Amis de la Terre, Greenpeace ou Bioforum font du zèle pour faciliter une agriculture plus juste et durable. Celles-ci soulignent que les OGM n’en font pas parti. Elles se sont opposées à l’autorisation du champ de patates qu’elles définissaient comme inutile et non désiré. En outre elles ont souligné les conséquences environnementales négatives de cet essai.

Trois experts du conseil de biosécurité ont donné un avis négatif pour cet essai. Ils ont insisté sur le fait qu’il y a des risques environnementaux liés à l’essai en champ, que ce dossier ne comporte aucunes valeurs scientifiques. En août 2012, le tribunal de Gand a jugé que l’autorisation de l’essai était illégal suite au manque de motivations de la part des ministres compétents pour n’avoir pas tenu compte des oppositions publics, ni des avis quoique minoritaires des experts du conseil de biosécurité.

L’action a eu lieu après qu’aucune autre forme d’expression d’opinion n’ai été prise en compte et entendue. Les problèmes structurels dans l’agriculture et les conséquences de l’application des organismes génétiquement modifiés restent systématiquement sous-exposés. Le débat public sur le fond de la question est esquivé.

Le procès

Suite à une citation directe du parquet et la présentation du consortium en tant que partie civile, les instituts menant l’essai ont donc choisi d’amener le débat devant le tribunal.

La défense du groupe de militants faisait appel à des témoins experts, des déclarations vidéo de scientifiques et un vidéo-compte rendu de l’action. Ces témoignages sont nécessaires afin de démontrer que l’action s’inscrit dans le droit de liberté d’expression et qu’elle était nécessaire pour garantir le principe de précaution.

En effet, les motivations de l’action de Wetteren étaient la protection de l’environnement, de la santé publique et de l’agriculture paysanne.

Sans option de discussions, les juges ont rejeté les témoins et les témoignages vidéo qui étaient appelés par les accusé(e)s afin non seulement d’argumenter leur défense, mais de justifier le lien avec leurs présences devant ce tribunal. Ces témoignages visaient à souligner le caractère politique de l’action. Ainsi, les juges ont violé le droit de défense des inculpé(e)s et la possibilité de contester l’application des OGM dans l’agriculture et l’alimentation.

Les juges ont également rejeté la demande de plus de 90 comparant(e)s volontaires d’être jugé(e)s au même titre que les inculpé(e)s. Les comparant(e)s volontaires expriment l’avis de beaucoup qui n’acceptent pas la criminalisation de l’action politique pour qu’une autre agriculture soit possible.

Le message pour le monde politique, les médias, le monde académique et les pouvoirs judiciaires est clair:

Nous, et beaucoup de gens avec nous, persisterons dans la lutte pour une agriculture juste, accessible à tous, durable et sans OGM. Et ce mouvement n’est qu’en train de s’accroître…

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s