Gallery

Zeg NEEN tegen het ggo populierenbos te Wetteren! Dis NON aux forêt de peupliers OGM!

belgium stop(FR dessous) Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) wil een ggo populierenbos aanplanten te Wetteren, van 2014 tot 2021. Dit zonder voorafgaand grondig onderzoek naar mogelijke effecten op mens, dier en milieu, en als visite-kaartje voor de Gentse Bio Energy Valley in de Gentse Zeehaven.

Nog tot 7 maart kun je online je bezwaren kenbaar maken tegen de nieuwste ggo veldproefaanvraag. Surf daarvoor naar DEZE link, en kies je taal (linksboven). Vervolgens vul je DRIE blokjes in.  Inspiratie voor het formuleren van vragen en commentaren, vind je hieronder, of in bijgevoegd document:  elementen voor bezwaarschrift ggo populier.  Voor meer achtergrondinfo over de gevaren en belangen achter ggo bomen, kun je achtergrondinfo ggo populieren eens bekijken. Hoe ‘unieker’ je de invulling van het bezwaarschrift kunt maken, hoe liever, maar copy/pasten van de tekst hieronder mag uiteraard ook.

Hieronder vind je wat model-antwoorden, per blokje. Doén!

 1. Uw opmerking of vraag rond de evaluatie van de risico’s (bioveiligheid) van dossier
  (menselijke of dierlijke gezondheid, toxiciteit, allergeniciteit, nutritionele impact, leefmilieu,…) :
  a) In deze transgene ggo populieren is een antiobica-resistentiemarker aanwezig, genaamd npt-II. Hoe wordt horizontale gentransfer hiervan tegengehouden of gemonitord?
  b) Welke onderzoeken zijn al gebeurd met betrekking tot mogelijk gewijzigde allergeniciteit van ggo-populieren-pollen?
  c) In de adviezen van de bioveiligheidsraad en van minister Magnette in 2009, mbt de eerste populierenveldproef, werd er sterk op aangedrongen om bijkomend veldonderzoek te doen naar de effecten op bodemleven en insecten. In hoeverre is dit onderzoek al gebeurd, en speelt de ernst ervan een rol in een toelating van een tweede populierenveld?
  d) Welk uitgebreid literatuuronderzoek naar de effecten op bladetende insecten en micro-organismen is hiervoor gedaan? Daarnaast is er de vraag tot mogelijke wisselwerking met zoogdieren. Klopt het ook dat er nog steeds nieuwe biochemische aspecten van de lignine-biosynthese ontdekt worden, en dat de rol van enzymen hierin vaak nog onduidelijk is? Welke proeven zouden er eerst nog kunnen gebeuren in laboratoria?
  e) Eén van de onvoorspelde bij-effecten van lignine veranderende genen, is dat de kleur van de takken drastisch verandert. Zijn er nog onbedoelde bij-effecten mogelijk, en hoe worden die gemeten?
  f) Wordt er bij de veldproef een verschil gemaakt tussen ‘risk assessment’ en ‘risk management‘, en wie is verantwoordelijk voor het tweede?
  g) Ik lees in de SNIF: “It is also known that trees with comparable alterations in the lignin content already exist in nature (in loblolly pine in the U.S. and in black poplar in Europe). If there would be any alteration of the way the modified trees interact with nature and in particular with non-target organisms, this altered interaction would be comparable with the interactions of those wilde type trees.” Is het wetenschappelijk verantwoord om dergelijke vergelijking te maken, compleet voorbijgaand aan mogelijke extra effecten door bijv insertiemutagenese, pleiotropie, epistatische en positie-effecten of somaklonale variatie. En indien dergelijke redenering inderdaad wetenschappelijk niet klopt, in hoeverre is de auteur ervan dan nog wel betrouwbaar met betrekking tot zijn andere risico-inschattingen?
  h) Wordt er per plant gemonitord waar het transgen precies is terecht gekomen in het dna, en wat de mogelijke effecten van deze specifieke insertiepositie zijn?
  i) in bijlage 1, pg 5 schrijft het VIB: “En als er al sprake zou zijn van een iets andere (indirecte) interactie met niet-doelwit organismen in vergelijking met hun ouderlijn, dan zijn die interacties naar alle waarschijnlijkheid niet anders dan bij de in de natuur voorkomende ligninemutanten.” Gaat dergelijke uitspraak al niet DE FACTO ervan uit dat er geen verschillen KUNNEN bestaan tussen genetisch gemanipuleerde populieren en conventionele?
  j) Hoe zal men ervoor zorgen dat bijv vogels, konijnen en veldmuizen niet bij de populieren kunnen?
  k) Conform het stap-voor-stap-beginsel, lijkt het logisch om ook de effecten van meiose (natuurlijke bevruchting) van ggo-populieren te bestuderen, zeker vanuit het standpunt van bioveiligheid. Is dit labo-onderzoek reeds gebeurd? Wat zijn de resultaten?
  l) Wat gebeurt er met afwaaiende herfstbladeren van de ggo-populieren? Kunnen die zich vrijelijk verspreiden? Hoe worden hiervan mogelijke effecten gemeten op bodemleven, vogels, zoogdieren en insecten?
  m) Volgende commentaar uit 2008 vinden we in het expertendossier van de bioveiligheidsraad mbt de eerste zwijnaardse veldproef: “As an expert, I cannot accept a field trial without a correct preparation by a thorough study of the scientific literature. Moreover, if this trial doesn’t contribute to a learning process on risk, it leads to a potential paradoxical lock in as eventual positive technological results will be impaired by insufficient knowledge on risk issues ”. Is hier ooit een antwoord op geformuleerd?
 1. Uw opmerking of vraag rond de toelatingsprocedure voor de proeven zoals voorzien in het dossier (wie evalueert, hoe, criteria waarmee rekening gehouden wordt, wie geeft toelating, voorwaarden voor toelating, betrokkenheid van het publiek, …)

a) Het KB van 24 februari 2005 eist in haar artikel 12c een monitoringplan “om de effecten van de introductie van het ggo of de ggo’s op de gezondheid of het leefmilieu te kunnen opsporen”. Vandaar: welke effecten worden allemaal gemonitord tijdens deze veldproef, en is dit voldoende volgens letter en geest van het KB-artikel?

b) In 2009 verbond minister Magnette 15 voorwaarden aan zijn toelating voor het eerste populierenveld te Zwijnaarde. Worden die nageleefd?

c) Hebben de bevoegde ministers de plicht om te antwoorden op de minderheidsadviezen binnen de Bioveiligheidsraad? Een Gentse rechter suggereerde dit in een vonnis dat de legaliteit van het ggo aardappelveld betwistte, in de zomer van 2012.

d) Wat is de draagkracht van de vragen en opmerkingen in de publieksraadpleging? Worden deze ten gronde beantwoord? Mogen de bevoegde ministers hier ook rekening mee houden in hun advies, en mogen de ministers een negatief advies formuleren, gebaseerd op opmerkingen onder hoofdstukken 2 en 3 (over de participatie-procedures, de werking van de bioveiligheidsraad, de effecten van commercialisatie op mens en milieu, maatschappelijke meerwaarde, etc)?

e) Wat is de meerwaarde van een publieksconsultatie? Is hier sprake van daadwerkelijke inspraak van burgers, boeren, wetenschappers, collectieven en ngo’s in het ggo-debat? Wat met de rol van bioboeren en imkers in de inspraakprocedure? Zij zijn immers heel direct betrokkenen. Moet er naast een ‘natuurwetenschappelijke’ evaluatie ook geen ‘maatschappelijke’ evaluatie van de introductie van ggo’s plaatsgrijpen? En zoja, via welke kanalen dient dit te gebeuren?

f) België onderschreef het voorzorgsbeginsel als één van de partners van de 8e internationale biodiversiteitsconferentie van Curitiba (Brazilië). In de verklaring werd expliciet verwezen naar de ernstige voorzorg die geboden is bij de pogingen tot introductie van ggo-bomen in ons ecosysteem. Is deze voorzorg niet van toepassing op deze veldproef, die expliciet lonkt naar een vlugge economische return on investment van dit ggo bomenonderzoek, en grootschalige toepassing ervan, ten dienste van Ghent Bio Energy Valley en haar industriële partners?

g) Het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) blijkt geregeld onder druk te staan van de biotech-lobby. Als burger zijn we dus niet zeker dat er op Europees niveau voldoende rekening wordt gehouden met oprechte bekommernissen rond gezondheid, duurzaamheid, milieu, landbouwbeleid, socio-economische gevolgen, ethische vragen, vrijheid van keuze, biodiversiteit, enz met betrekking tot de introductie van ggo’s op de akkers en op ons bord. In hoeverre kunnen wij onze stem wél laten gelden op Belgisch en Vlaams niveau? Wat zijn de geijkte inspraakprocedures hiervoor?

h) Hoe zit het met de onafhankelijkheid van de leden van de Bioveiligheidsraad? Is deze voldoende gewaarborgd, wanneer we constateren dat heel wat leden en experts rechtstreekse banden hebben met de aanvragers van diverse ggo veldproeven?

i) Is er mogelijks sprake van informele druk vanuit het Vlaamse ministerie voor landbouw, of andere ministeries, op de besluitvorming rond de veldproef? Bedreigt deze druk het democratische karakter van de besluitvorming rond ggo’s in België en Vlaanderen?

j) Wat is de invloed van multinationals als Cargill, Stora Enso, Suez op de veldproef? Er wordt immers expliciet verwezen naar mogelijke economische toepassingen voor Ghent Bio Energy Valley, waar deze spelers actief zijn. Vervolgens: wat is hun mogelijke rechtstreekse of onrechtstreekse invloed op het Ugent speerpuntproject “Biotechnology for a sustainable economy” ?

k) Waaruit bestaat de samenwerking met Energypoplar precies?

 1. Uw algemene opmerking of vraag rond het dossier
  (voordelen, economische impact, vragen m.b.t commercialisatie,…) :

a) Wat zijn de mogelijke impacten op bijen en honing, eenmaal dergelijke populieren worden gecommercialiseerd, of wanneer in toekomstige veldproeven stuifmeel vrijkomt?

b) Is co-existentie überhaupt mogelijk na commercialisatie? Is monitoring hiervan betaalbaar, en wie zal dat betalen?

c) Wat zijn de mogelijke economische en juridische effecten bij patentering van dergelijke ggo-populieren? Wat is de kans op patentering?

d) Er zijn heel wat rapporten die waarschuwen voor de introductie van ggo-bomen, een ook grote vragen stellen bij de effecten op mens en milieu van de biobrandstoffenteelt, zowel voor het Noorden als voor het Zuiden. Mag hier rekening mee worden gehouden in het advies van de bevoegde Ministers? Enkele vragen betreffen onder meer de mogelijks verhoogde uitstoot van broeikasgassen, een verstoorde populatiedynamica van houtafbrekende organismen, een nadelige koolstofbalans in de grond, gewijzigde resistenties tegen (a)biotische stress, vertraagde groei, genetische instabiliteit op langere termijn, effecten op grondwater, bodemkwaliteit, voedselzekerheid.

e) Willen we als samenleving nog wel investeren in ggo’s voor de landbouw? Is dit sociaal, ethisch en ecologisch wel te verantwoorden? Brengt dit ons dichter bij een duurzamer en rechtvaardiger wereld? Wat zijn de risico’s van een toekomstige grootschalige introductie van ggo-bomen? Willen wij deze risico’s nemen als samenleving, en wie draait op voor de kosten mocht er iets verkeerd lopen?

f) Klopt het dat ggo populierenpollen, eenmaal gecommercialiseerd, zich honderden kilometers ver kunnen verspreiden (bijv via waterwegen), en zich hierbij kunnen kruisen met inlandse soorten? Indien ja, hoe merken we deze besmetting op? Of nog: wat is het nut van een veldproef als de verdere verspreiding van de soort die gecommercialiseerd wordt, niet kan verhinderd worden?

g) De Vlaamse regering lijkt in te zetten op agro-industrie, en op biotech en biobrandstoffen als groene, innovatieve economie. Dit heeft echter heel wat socio-economische en milieu-implicaties voor Vlaanderen. Is hierrond geen breder debat nodig?

h) In het Publieksdossier lezen we het volgende: “Gezien de lange generatietijd van bomen is het vandaag moeilijk precies te voorspellen wat de lange termijneffecten zouden zijn wanneer de gemodificeerde eigenschappen in de natuur zouden terecht komen. Aangezien bomen met vergelijkbare wijzigingen in de lignine al in de natuur voorkomen, verwachten we dat als er al sprake zou zijn van enige gewijzigde interactie met de natuur, dat deze interactie niet wezenlijk verschilt van die van deze natuurlijke mutanten. “ (pg 4). Wat is de wetenschappelijke betrouwbaarheid van dergelijke voorspelling, en van de gehanteerde risk assessment, en wat zegt dit over de integriteit van de aanvrager van de veldproef?

(FRANCAIS)

Il y a quelques semaines, une demande de plantation d’un bosquet de peupliers OGM à Wetteren a été émise, de 2014 à 2021. Le but est la production de bioéthanol, ce qui démontre la volonté d’une industrie flamande de biocarburants. Les objections contre ce projet peuvent être soumises jusqu’au 7 Mars 2013, via ce lien.

Vous trouverez un modèle et un argumentaire contre la plantation ici et ci-dessous. Ce document est libre d’utilisation, inspirez-vous en à votre guise et surtout faites le tourner dans vos réseaux.(Chaque partie du texte fait moins de 4000 caractères car c’est la place maximum permisse sur le site en ligne dédié à la consultation publique)
De plus des informations de fond se trouve à votre disposition ici (pour l’instant surtout en néérlandais et anglais).

L’enjeux est maintenant d’agir vite et en nombre ! Au plus il y aura d’avis négatif lors de la consultation, au moins de chance aura ce dossier d’être accepter. Si les contestations sont personnalisées, c’est mieux. Elle peut se faire de différentes manières ; par email, Facebook, newsletters, blogs, appel personnel, etc

[u1] Liste de commentaires et questions à adresser en réponse à la consultation public sur la demande d’essai en champ de  peupliers OGM  2014-2021[u2] 

La demande est disponible ici. Le dossier technique est disponible ici.

La consultation publique (jusqu’au 7 mars 2013) s’organise en 3 rubriques, autorisant chacune un commentaire ou une question de 4000 caractères maximum. Il vous est également possible d’uploader des documents complémentaires. [u3]

 1. 1.     Ci-dessous[u4]  veuillez trouver une liste de questions et commentaires relatifs à cet essai, que vous pouvez reprendre tels quels ou desquels vous pouvez vous inspirer pour nourrir votre propre réflexion/recherche, répondre à la consultation et faire part de vos éventuelles objections par rapport à cet essai. [u5] Votre commentaire ou question sur l’évaluation des risques (“biosécurité”) du dossier (santé humaine ou animale, toxicité, allergie, impact nutritionnel, environnement,…) :

a)    Ces peupliers OGM contiennent un gène marqueur [u6] de résistance aux antibiotiques, appelé npt-II. Comment le transfert horizontal des gènes est-il arrêté[T7]  ou contrôlé[u8]  ?

b)    La modification possible de l’allergénicité [T9] du pollen des peupliers OGM a-t-elle déjà été étudiée ?

c)     Dans les avis du Conseil de Biosécurité et du Ministre Magnette en 2009, relatifs aux premiers essais de peupliers OGM en plein champ, il était fortement recommandé d’effectuer des recherches de terrain supplémentaires concernant les effets sur les organismes du sol et les insectes. Ces recherches ont-elles déjà commencé ?  et le sérieux y joue-t-il un rôle dans l’admission d’un second champ de peuplier [u10] ?

d)    Les effets des peupliers OGM sur les insectes mangeant des feuilles et sur les microorganismes ont-ils déjà été étudiés? Si oui, dans quelle étude ? Qu’en est-il de l’interaction possible avec les mammifères ? Est-il vrai que de nouvelles  propriétés biochimiques de la lignine-biosynthétisée[u11]  [u12] ont été découvertes et que le rôle des enzymes [u13]  est encorepeu clair ? Quels tests restent-ils à faire prioritairement en laboratoire ?

e)    Un des effets secondaires imprévus de la modification d’un gène impliqué dans la synthèse de lignine [T14]  est que la couleur des branches change nettement. Y a-t-il d’autres effets secondaires inattendus et comment sont-ils mesurés?

f)     Dans les tests de terrain, une différence est-elle faite entre l’évaluation des risques[T15]  et la gestion des risques. Qui est responsable pour cette dernière [u16] ?

g)    Y a-t-il un contrôle par plante durant lequel le transgène est exactement retrouvé dans l’ADN, et quels sont les effets possibles de cette position d’insertion spécifique ?

h)    Dans l’annexe 1, page 5, le VIB écrit : “Et si on avait déjà parlé d’autres interactions (indirectes) avec les organismes non ciblés par rapport à leur lignée parentale, alors ces interactions, selon toute vraisemblance, ne seraient pas différentes de celles des mutations de lignine survenant dans la nature. » Une telle déclaration ne laisse-t-elle supposer DE FACTO qu’aucune différence ne PEUT exister entre les peupliers génétiquement modifiés et les conventionnels ?

i)     Les impacts des ces peupliers OGM sur , par exemple, les oiseaux, les lapins et les souris des champs  ne devraient-ils pas constituer une source de préoccupation ?

j)     Conformément au principe « étape par étape », il semblerait logique d’étudier les effets de la modification génétique du peuplier sur la méiose (division cellulaire),en particulier du point de vue de la biosécurité. Cette étude de laboratoir a-t-elle déjà commencé ? Quels en sont les résultats ?

k)    Qu’adviendra-t-il des feuilles mortes (à l’automne) des peupliers OGM quand elles tomberont ? Ces dernières pourront-t-elles être dispersées librement? Comment les éventuels effets sur la vie du sol, les oiseaux, les mammifères et les insectes seront-ils mesurés?

l)     En 2008, nous trouvons le commentaire suivant dans un dossier d’expertise du conseil de biosécurité relatif au premier test de terrain sur le sanglier. “As an expert, I cannot accept a field trial without a correct preparation by a thorough study of the scientific literature. Moreover, if this trial doesn’t contribute to a learning process on risk, it leads to a potential paradoxical lock in as eventual positive technological results will be impaired by insufficient knowledge on risk issues ”. Une réponse a-t-elle jamais été apportée?

 

 1. Votre commentaire ou question sur la procédure d’autorisation de l’expérimentation prévue dans le dossier  (qui évalue, comment, critères pris en compte, qui autorise, conditions d’autorisation, implication du public,…) :

 

a)    L’Arrêté Royal du 24 Février 2005 exige, dans son article 12c, un plan de surveillance « pour pouvoir détecter les effets de l’introduction des OGM OGM sur la santé humaine ou l’environnement ».A ce propos, quel plan de surveillance sera mis en placependant l’essai sur le terrain ? Sera-t-il suffisant et respectera-t-il l’esprit de l’article de l’A.R. susmentionné?

b)    En 2009, le Ministre Magnette posait 15 conditions à son approbation pour le premier champ de peupliers à Zwijnaarde. Seront-elles été respectées?

c)   Les ministres compétents ont-ils le devoir de répondre aux questions que lesminorités adressent au Conseil de biosécurité ? Un juge de Gand a suggéré, dans un arrêté, que la légalité du champ de pommes de terre OGM était controversée.

d)   Quelle importance est donnée  aux questions et commentaires de la consultation publique ? Les responsables de la consultation sont-ils légalement tenus  d’apporter une réponse précise à toutes les questions posées ? Les ministres compétents doivent-ils  en tenir compte dans leurs avis. Les ministres peuvent-ils formulers un avis négatif par rapport à la demande d’essai en champ, basé sur les remarques des chapitres 2 et 3 (au sujet des procédures participatives, des travaux du conseil de biosécurité, des effets de la commercialisation sur les gens et le milieu, de la plus value sociale, etc) ?

e)     Quelle est la représentativité de la consultation publique ? Existe-t-il une participation effective des citoyens, des agriculteurs, des scientifiques, des collectifs, des ONG dans le débat sur les OGM? Qu’en est-il du rôle des agriculteurs biologiques et des apiculteurs dans le processus de consultation? Ils sont en effet directement impliqués. Ne devrait-on pas également avoir , à côté de l’évaluation scientifique, une évaluation sociale de la dissémination des OGM ? Et si oui, via quels canaux cela devrait-il être fait ?

f)     La Belgique, en tant que membre de la 8ème conférence internationale sur la biodiversité de Curitiba (Brésil), et par rapport à la question OGM, a approuvé le principe de précaution La déclaration finale de cette conférence  fait référence explicitement au principe de précaution relatif aux tentatives d’introduction d’ arbres génétiquement modifiés dans notre écosystème. Le principe de précaution ne s’applique-t-il pas à cette expérimentation-ci qui invite explicitement à un retour rapide sur investissement économique de cette recherche sur les OGM et la mise en œuvre généralisée de ces arbres, par la Ghent Bio-Energy Valley et ses partenaires industriels?

g)     Limpartialité et l’indépendance des membres du conseil de biosécurité sont-elles vérifiées et établies? Je trouve très préoccupant  que certains membres du conseil  sont directement liés avec les demandeurs des essais en champs?

h)    Le ministère flamand de l’agriculture ou d’autres ministères, exercent-ils une quelconque pression  sur la décision relative à cet essai ? Est-ce-que cette pression ne menace pas le caractère démocratique de la prise de décisions sur les OGM en Belgique et en Flandre ?

i)      Quelle est l’influence des multinationales comme Cargill, Stora Enso, Suez sur cet essai ? Il y a des références [u17] explicites aux applications économiques pour « Ghent Bio Energy Valley », où ces multinationales  jouent un rôle non-négligeable. [u18]  Quelle est leur influence possible, directe ou indirecte, sur le projet fer de lance de l’université de Gand : « Biotechnology for a sustainable economy ? »

j)      En quoi consiste la collaboration avec Energypoplar exactement ?

 1. Votre commentaire ou question générale sur le dossier (avantages, impact économique, question liée à la commercialisation,…) :

 

a)    Quels sont les impacts possibles sur les abeilles et le miel, une fois que de tels peupliers OGM seront commercialisés et que leur pollen sera disséminé dans la nature?

b)    Est-ce-que la coexistence entre peupliers non OGM et OGM est possible après commercialisation des peupliers OGM, sans risque de contamination des peupliers conventionnels? Est-ce qu’un suivi de l’interaction entre champs OGM et champs conventionnels est réalisable, techniquement et économiquement ? Si oui, qui payera ce suivi ?

c)     Quelle est la probabilité que cette technologie fasse l’objet de dépôt de brevets ? Quels sont les retombées  économiques et juridiques attendues liées au brevetage de tels peupliers ?

d)    De nombreux rapports mettent en garde contre l’introduction en milieu naturel d’arbres génétiquement modifiés. Ces rapports soulèvent également  la question des effets de la culture des biocarburants sur l’homme et l’environnement, tant au Nord qu’au Sud. Est-ce-que cela pourrait être pris en compte par les ministres compétents dans leur décision/avis ? Quelques questions concernent notamment l’augmentation possible durejet des émissions des gaz à effets de serre, une perturbation de la dynamique des populations des organismes dégradant le bois, une balance désavantageuse du carbone du sol, une modification des résistances  des peupliers contre les stress (a)biotiques, une croissance retardée des peupliers, une instabilité génétique des peupliers à long terme, des effets sur la qualité de l’eau souterrain et du sol, des risquent accrus d’insécurité alimentaire, un impact sur le droit à l’alimentation.

e)    Est-ce-que nous voulons d’une société investissant dans les OGM pour l’agriculture de demain ? Est-ce-que nous pouvons justifier cela d’une manière sociale, éthique et écologique ? Est-ce-que cela  nous rapprochera d’un monde durable et juste ? Quels sont les risques d’une introduction future à grande échelle des arbres génétiquement modifiés ? Est-ce-que nous avons la volonté, en tant queSociété, de prendre de tels risques ? Qui va s’occuper des coûts en cas de problèmes ?

f)     Est-il vrai que le pollen des peupliers OGM cultivé en plein air  peut se propager sur des centaines de kilomètres (par exemple via les cours d’eau), et peut se croiser avec les espèces indigènes ? Si oui, comment pouvons-nous suivre etidentifier cette contamination ?

g)    Le gouvernement flamand semble vouloir investir dans l’agro-industrie, la bio-technologie et les biocarburants pour une économie verte et innovatrice. Ces choix d’investissements ne devraient-ils pas faire l’objet d’un débat de société ?

h)    Dans le dossier public nous pouvons lire : « Vu la longue durée de génération des arbres, il est difficile de prédire aujourd’hui précisément ce que pourraient être les effets à long terme quand les caractéristiques modifiées se retrouveront dans la nature. Etant donné que des arbres avec des modifications comparables de la lignine existent déjà dans la nature, nous nous attendons à ce qu’il n’y ait pas de changements dans l’interaction avec le milieu naturel » (pg4) Quelle est la fiabilité scientifique d’une telle affirmation ?


Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s