Uitspraak GGO-proces: Strijd voor duurzame landbouw gecriminaliseerd – Jugement procès des OGM: La lutte pour l’agriculture durable est criminalisée

(Dendermonde, 12 februari 2013) Vandaag heeft de rechtbank van Dendermonde de 11 aardappelactivisten veroordeeld voor bendevorming. Daarmee wordt hun deelname aan de geweldloze actie en het debat op 29 Mei 2011, die tot doel hadden te ijveren voor een duurzame landbouw, gecriminaliseerd.

Het is een bijzonder gevaarlijk precedent dat alle vormen van maatschappelijke actie kan treffen. Het Belgisch gerecht ondergraaft op die manier de vrijheid van meningsuiting fundamenteel. Bijvoorbeeld, één deelnemer wordt bestraft met zes maanden effectieve gevangenisstraf omdat deze de pers te woord heeft gestaan.

Nadat de aanklacht tot bendevorming bekend werd gemaakt, schaarde een groot aantal mensen uit de milieu- en landbouwbewegingen, academici en politici zich als ‘vrijwillig beklaagden’ achter de elf. Een reeks organisaties van vakbonden tot boerenorganisaties, Oxfam en Greenpeace verklaarden zich solidair. De uitspraak van vandaag zal de solidariteit nog verder versterken.

“Dit is absurd.” Zegt Tjerk Dalhuisen, een Nederlandse beklaagde. “Als justitie denkt dat ze zo mensen de mond kan snoeren zijn ze bij ons aan het verkeerde adres. Wij strijden voor een duurzame landbouw, zonder genetisch gerommel en zonder gif. We zijn geen proefkonijnen voor de industrie en blijven onze stem verheffen.”

Marie Smekens, een jonge boerin en één van de elf, verklaart: “De straffen zijn totaal buitensporig. Het is duidelijk dat dit proces de bedoeling heeft om in de toekomst alle vormen van contestatie te muilkorven.”

Uiteraard zullen de beklaagden verzet aantekenen tegen deze absurde uitspraak! Ze vragen een nieuw proces dat de rechten van de verdediging respecteert.

De beklaagden en hun advocaten hadden op 15 januari jongstleden de rechtszaal verlaten nadat de rechter geweigerd had hun getuigen te horen en bewijsmateriaal te bekijken. De getuigenissen waren van belang om het politieke karakter van deze actie te kunnen aantonen. Ook de vrijwillige verschijners werden door de rechter niet in het proces opgenomen.

De actie van 29 mei te Wetteren is gevoerd om de aandacht te vestigen op de grote problemen met en gevolgen van de introductie van GGOs in de landbouw en voedselketen.

Voor meer informatie:

field.liberation@gmail.com

https://fieldliberation.wordpress.com/

telefoon: 0484 35 70 53

Achtergrond: De Grote Aardappelruil

De actie

De beklaagden in het aardappelproces, namen deel aan een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid om een maatschappelijk probleem zichtbaar te maken.

Op 29 mei 2011 ruilden een 400-tal demonstranten enkele genetisch gemanipuleerde aardappelen op een demonstratie-proefveld te Wetteren door biologisch exemplaren die geteeld worden omwille van hun goede weerstand tegen de aardappelziekte. Ze wilden het beleid aanklagen dat ongewenst genetisch gemanipuleerd voedsel in de landbouw wil toelaten terwijl de gezondheids- en milieueffecten onvoldoende getest zijn. Met de actie verzetten ze zich ook tegen de steeds verdergaande privatisering van de voedselproductie o.a. door het nemen van patenten op gewassen.

Er is al jaren getracht om een democratisch debat rond de invoering van genetisch gemanipuleerde gewassen te organiseren. Milieu- en landbouw-organisaties als Wervel, Landwijzer, Greenpeace of Bioforum zetten zich dag in dag uit in voor een duurzame landbouw en benadrukken dat GGOs daar niet in thuishoren. Ze tekenden bezwaar aan tegen de aardappelveldproef die ze ongewenst en zinloos noemden. Bovendien houdt ze risico’s in voor het leefmilieu volgens de organisaties. Drie experten uit de bioveiligheidsraad gaven een negatief advies voor de proef. Ze benadrukten dat er risico’s voor het leefmilieu verbonden zijn aan de proef, terwijl het om een wetenschappelijke hol dossier gaat. Een Gentse rechter oordeelde in augustus 2012 zelfs dat de vergunning onwettig was omdat niet gemotiveerd was waarom de bevoegde ministers geen rekening hielden met bezwaarschriften, noch met de minderheidsstellingen uit de bioveiligheidsraad.

De actie vond dus plaats nadat alle andere pogingen om deze mening te uiten systematisch van tafel geveegd werden. De structurele problemen in de landbouw, en de gevolgen van het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen, blijven zo steeds onderbelicht. Publiek debat ten gronde wordt uit de weg gegaan.

Het proces

Via rechtstreekse dagvaarding en burgerlijke partijstelling kozen het parket en het onderzoeksconsortium ervoor om het debat via de rechtbank te voeren. De groep activisten had een grondige verdediging voorbereid. Deze baseerde zich onder meer op het inroepen van expert-getuigen, videoverklaringen van wetenschappers en een videoverslag van de actie om aan te tonen dat de actie kadert binnen de vrijheid van meningsuiting en bovendien noodzakelijk was om het voorzorgsprincipe te waarborgen. De motieven voor de actie in Wetteren waren immers de bescherming van het leefmilieu, van de volksgezondheid en het voortbestaan van de boerenlandbouw.

Zonder enige vorm van discussie weigerden de rechters deze getuigenissen te horen en videomateriaal van de actie te bekijken. De getuigenissen waren van belang om het politieke karakter van deze actie te kunnen benadrukken. De rechters schonden zo het recht op verdediging van de beklaagden en de mogelijkheid om het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen in de landbouw in vraag te stellen. Ze weigerden eveneens de meer dan 90 vrijwillige verschijners tot het proces toe te laten. De vrijwillige verschijners toonden aan dat velen het niet accepteren dat actie voor een duurzame landbouw op dergelijke manier gecriminaliseerd wordt.

De boodschap aan de politiek, media, academische wereld en rechterlijke macht is duidelijk: wij en velen met ons houden vol in de strijd voor een eerlijke, duurzame, GGO-vrije landbouw, en die beweging is alleen maar groeiende.

***

Jugement procès des OGM: La lutte pour l’agriculture durable est criminalisée

Aujourd’hui, la Cour de Termonde a condamné 11 militants pour des pommes de terre non OGM comme association de malfaiteurs. Il s’agit de la criminalisation de leur participation à l’action non-violente et au debat du 29 mai 2011 qui visait à promouvoir une agriculture durable.

Ce procès constitue un précédent très dangereux qui pourrait toucher toutes les formes d’action sociale. La justice belge attaque frontalement la liberte d’expression. Une participante est par exemple punie de six mois de prison ferme parce qu’elle a parlé avec la presse.

Après l’annonce de l’accusation d’association de malfaiteurs, un grand nombre de personnes issues des mouvements environnementaux et agricoles, des universitaires et des politiciens se sont déclarés «comparants volontaires » pour soutenir les 11. De nombreuses organisations ont exprimé leur solidarité, des syndicats aux organisations paysannes, Oxfam et Greenpeace. Le jugement d’aujourd’hui engendrera encore plus de solidarite.

“C’est absurde.” dit Tjerk Dalhuisen, un accusé néerlandais. «Si la justice pense que nous allons nous taire maintenant, elle se trompe. Nous luttons pour une agriculture durable, sans magouilles génétiques et sans poison. Nous ne sommes pas des cobayes pour l’industrie et continuerons à faire entendre nos voix.”

Marie Smekens, une jeune paysanne et une des 11 declare:  “Les peines sont totalement disproportionnées. Il est clair que ce procès a l’intention de museler toute forme de contestation.”

Il va de soi que les accusés s’opposent à ce jugement absurde! Ils demandent un nouveau proces qui respecte les droits de defense.

Le 15 janvier dernier, les accusés et leurs avocats avaient quitté la salle pendant le procès, après que le juge ait refusé d’écouter leurs témoins et d’examiner leurs preuves. Ces témoignages étaient importants pour souligner la nature politique de cette action. Les comparants volontaires n’ont pas été inclus non plus par le tribunal dans le procès.

L’action du 29 mai à Wetteren a été menée pour attirer l’attention sur les problèmes majeurs des OGM et les conséquences de leur introduction dans l’agriculture et la chaîne alimentaire.

“Le Grand Echange de patates”

Contexte de l’action

Les inculpé(e)s dans le procès des pommes de terre OGM ont participé à une action de désobéissance civile afin de mettre en évidence un phénomène de société.

Le 29 mai 2011, environ 400 de militant(e)s ont remplacé quelques pommes de terre génétiquement modifiées du champ d’essai de Wetteren par des variétés conventionnelles et biologiques reconnues pour leur résistance naturelle au Mildiou. Par cette action, ils veulent dénoncer la politique mise en place pour faire accepter les organismes génétiquement modifiés alors qu’ils sont insuffisamment testés tant au niveau sanitaire qu’environnemental.

Au travers de cette action, ils s’opposent également à la privatisation et à la monopolisation progressive des variétés végétales, dues au brevetage, qui donnent le pouvoir à quelques opérateurs de s’approprier le marché des semences et de contrôler la production alimentaire.

Depuis des années des citoyen(ne)s et organisations luttent pour l’ouverture d’un débat démocratique sur l’introduction des cultures génétiquement modifiées. Des organisations environnementales et agricoles telles que les Amis de la Terre, Greenpeace ou Bioforum travaillent pour faciliter une agriculture plus juste et durable. Celles-ci soulignent que les OGM n’en font pas partie. Elles se sont opposées à l’autorisation du champ de patates qu’elles définissaient comme inutile et non désiré. En outre elles ont souligné les conséquences environnementales négatives de cet essai.

Trois experts du conseil de biosécurité ont donné un avis négatif pour cet essai. Ils ont insisté sur le fait qu’il y a des risques environnementaux liés à l’essai en champ, que ce dossier ne comporte aucune valeur scientifique. En août 2012, le tribunal de Gand a jugé que l’autorisation de l’essai était illégale suite au manque de motivations de la part des ministres compétents pour n’avoir pas tenu compte des oppositions publiques, ni des avis quoique minoritaires des experts du conseil de biosécurité.

L’action a eu lieu après qu’aucune autre forme d’expression d’opinion n’ai été prise en compte et entendue. Les problèmes structurels dans l’agriculture et les conséquences de l’application des organismes génétiquement modifiés restent systématiquement sous-exposés. Le débat public sur le fond de la question est esquivé.

Le procès

Suite à une citation directe du parquet et la présentation du consortium en tant que partie civile, les instituts menant l’essai ont donc choisi d’amener le débat devant le tribunal.

La défense du groupe de militants faisait appel à des témoins experts, des déclarations vidéo de scientifiques et un vidéo-compte rendu de l’action. Ces témoignages sont nécessaires afin de démontrer que l’action s’inscrit dans le droit de liberté d’expression et qu’elle était nécessaire pour garantir le principe de précaution.

En effet, les motivations de l’action de Wetteren étaient la protection de l’environnement, de la santé publique et de l’agriculture paysanne.

Sans option de discussion, les juges ont rejeté les témoins et les témoignages vidéos qui étaient appelés par les accusé(e)s afin non seulement d’argumenter leur défense, mais de justifier le lien avec leurs présences devant ce tribunal. Ces témoignages visaient à souligner le caractère politique de l’action. Ainsi, les juges ont violé le droit de défense des inculpé(e)s et la possibilité de contester l’application des OGM dans l’agriculture et l’alimentation.

Les juges ont également rejeté la demande de plus de 90 comparant(e)s volontaires d’être jugé(e)s au même titre que les inculpé(e)s. Les comparant(e)s volontaires expriment l’avis de beaucoup qui n’acceptent pas la criminalisation de l’action politique pour qu’une autre agriculture soit possible.

Le message pour le monde politique, les médias, le monde académique et les pouvoirs judiciaires est clair:

Nous, et beaucoup de gens avec nous, persisterons dans la lutte pour une agriculture juste, accessible à tous, durable et sans OGM. Et ce mouvement n’est qu’en train de s’accroître…

 

Advertisements

One response to “Uitspraak GGO-proces: Strijd voor duurzame landbouw gecriminaliseerd – Jugement procès des OGM: La lutte pour l’agriculture durable est criminalisée

  1. Pingback: Soutien aux 11 de Wetteren.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s