Gallery

February Newsletter FLM (NL-FR-ENG)

dessin_FLM_140NL7Français ci-dessous – Contenu: BASF, Le procès des libératrices et libérateurs de champ de Wetteren, Pologne, Séralini et lecons tardive, Sans OGM, Pour aller plus loin

for English scroll down – Content: BASF, the trial of the field liberators from Wetterern, Poland, Seralini and late lessons, GMO-free, Reading tip

 

 

[NL] GROOT NIEUWS!

Inhoud: BASF, Het proces van de veldbevrijders, Polen, Seralini en late lessen, GGO-vrij, Leestip

BASF…

het grootste scheikundig bedrijf van de wereld heeft eindelijk begrepen dat het geen zin heeft verder te gaan met zijn genetisch gemodificeerde aardappelen en heeft beslist de procedures stop te zetten tot het bekomen van een Europese goedkeuring voor commercialisering.

Uit het officiële perscommuniqué van BASF: “Het bedrijf zet zijn pogingen stop om wettelijke vergunningen te bekomen voor de Fortuna, Amadea en Modena aardappelen in Europa. Gelet op de onzekere wettelijke context en de risico’s van vernietiging van veldproeven zijn verdere investeringen niet te rechtvaardigen.” De Fortuna aardappel maakte deel uit van het promotionele proefveld in het Belgische Wetteren in 2011. Je vindt meer uitleg op hun officiële website.

 

Het proces van de veldbevrijders…

We bedanken iedereen die op 15 januari aanwezig was bij het gerechtshof in Dendermonde om de 11 beschuldigde Veldbevrijders te steunen! Het deed deugd zoveel steunacties te zien de voorbije weken, openbare steunbetuigingen te ontvangen (zie ook hier), de mobilisatie in jullie netwerken te zien groeien, en te zien hoe het steunbier zich verspreidde. Kijk hier voor beelden en een overzicht van de pers ivm het proces.

Ook uit het verloop van het proces bleek nogmaals het ondemocratische karakter van het GGO-debat. Zonder enige vorm van discussie weigerden de rechters getuigen of videoverklaringen toe te laten of een videoverslag van de grote aardappelruil. Ze weigerden eveneens de meer dan 90 vrijwillige verschijners tot het proces toe te laten. Deze getuigenissen en de verschijning van de vele vrijwillige verschijners moesten het beeld corrigeren dat van de actie in Wetteren gegeven werd, in een context van systematische verzwijging van alle bevindingen die commerciële of politieke belangen in de weg kunnen staan en voortdurende criminalisering van iedere oppositie tegen GGO’s. Door het uitoefenen van de rechterlijke macht, gingen de rechters over tot directe actie en schonden daarmee tegelijkertijd het recht op verdediging van de beklaagden en de mogelijkheid om GGOs in vraag te stellen.

Omwille van deze weigering beslisten de 11 beschuldigden en hun advocaten de rechtszitting te verlaten. Na dus alleen de beschuldigingen te hebben gehoord en de vraag van de procureur voor strenge effectieve of voorwaardelijke gevangenisstraffen tot 8 maanden moet het hof een uitspraak doen op 12 februari. Spaar je energie voor later en kom die dag niet naar Dendermonde. Indien de beklaagden veroordeeld worden zullen ze verzet aantekenen, en we nodigen jullie allemaal uit om later deze lente de GGO’s voor de rechtbank te dagen!

Polen, Séralini en late lessen

Eerder dit jaar had Polen al beslist 2 GGO’s te verbieden, met name de MON810 maïs en de Amflora aardappel. Polen is nu al het achtste land dat de Monsanto maïs verboden heeft. Meer hierover vind je hier.

Het onderzoeksteam van Séralini verbonden aan het Franse CRIIGEN overtuigen steeds meer mensen dat er lange-termijntesten nodig zijn voor de GGO’s en dat de giftigheid van pesticides onderschat werd. De studie van Séralini maakte duidelijk hoe onzorgvuldig de beoordeling door instellingen als de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) gebeurde, op basis waarvan dergelijke producten in de handel mogen gebracht worden. Dergelijke  zware fouten brengen de openbare gezondheid in gevaar en kunnen levens kosten. Daarom blijft Séralini met zijn team druk zetten op de EFSA om de gegevens vrij te geven op basis waarvan zij de GGO’s goedkeurden voor Europa. En terwijl EFSA ontkende dat er te weinig lange-termijneffecten getest zijn verwerpt het Directoraat-generaal voor gezondheid en consumenten dit standpunt. Lees hier meer. Zie video van de persconferentie van CRIIGEN te Straatsburg op 15 januari 2013.

Het Europees Milieuagentschap (EEA) erkende heel recent dat nieuwe technologieën systemische problemen kunnen meebrengen en doet een aantal aanbevelingen: Hun rapport  Late lessen, getrokken uit tijdige waarschuwingen: wetenschap, voorzorgen, vernieuwing”  maakt duidelijk hoe schadelijk en duur de gevolgen kunnen zijn van een slechte of slordige toepassing van het voorzorgsprincipe. Sectie C handelt over de ontoereikende testen van GGO’s. Zie ook hier .

GGO-vrij…

Wil je ondertussen al een bijdrage leveren aan een GGO-vrij Europa?
Dacian Colos, Europees Commissaris voor landbouw organiseert een openbare raadpleging om het publiek te vragen of ze voorstander zijn van een GGO-vrije biologische landbouw. Hier kun je mening geven over hoe de landbouw van de toekomst er moet uit zien.  Of je kan je laten inspireren door het initiatief van een verzameling van boerenorganisaties en noord-zuid organisaties die samen met Test-Aankoop (de grootste consumentenorganisatie van Vlaanderen) pleiten voor een aanpassing van de Europese regelgeving: voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong waarbij de dieren werden gevoerd met ggo’s zouden dit op het etiket moeten vermelden. Ze vragen daartoe de steun van de grootste boerenorganisatie van Vlaanderen (de Boerenbond). Kijk hier .

Leestip…

Als je een duidelijk beeld wil krijgen over hoe de GM-industrie omgaat met de wetenschap, lees dan hier het artikel over “de 7 zonden van de GM-lobby tegen de wetenschap” dat werd geschreven door Lord Melchet. Om dieper in te gaan op de discussie wetenschap/anti-wetenschap kun je ook luisteren naar een interview met Mark Lynas, de milieuactivist die onlangs van kamp veranderde en de kant koos van de GGO-lobby.

 

Info en Contact:  field.liberation@gmail.com // https://fieldliberation.wordpress.com/

Steunrekening: BE59 5230 8045 6626 // Crop Resistance (Triodos BIC: TRIOBEBB)

[FR] BONNE NOUVELLE!

Contenu: BASF, Le procès des libératrices et libérateurs de champ de Wetteren, Pologne, Séralini et lecons tardive, Sans OGM, Pour aller plus loin

 

BASF…

Le numéro un mondial de la chimie, l’allemand BASF, a compris que ces patates génétiquement modifiées ne fonctionnent pas. Mardi, ils ont annoncé avoir décidé de retirer ses demandes d’autorisation de commercialisation dans l’Union européenne de ses pommes de terre OGM Fortuna, Amadea et Modena.
La poursuite d’investissements dans ces projets ne peut être justifiée en raison des incertitudes au niveau du cadre réglementaire et des menaces de destructions de champs, a expliqué le groupe dans un communiqué. La Fortuna est une des patates qui faisait partie du champ promotionnel de Wetteren en Belgique en 2011. Lire plus ici.

Le procès des libératrices et libérateurs de champ de Wetteren…

Merci à tous ceux qui étaient présents à la cour de Termonde le 15 Janvier pour soutenir les 11 libératrices et libérateurs de champ! C’était génial de voir tant d’activités de soutien se dérouler ces dernières semaines, de recevoir des messages public de soutien (voir ici), de sentir une mobilisation croissante dans vos réseaux et de voir la bière de soutien circuler! Pour les images et une revue de presse du procès, voir ici.

Le procès a été un exemple de plus illustrant le caractère non-démocratique du débat sur les OGM. Sans option de discussion, les juges ont rejeté les témoins et les témoignages vidéo qui ont été appelés par les accusés afin de déployer leur stratégie de défense. Les juges ont également rejeté la demande de plus de 90 comparant(e)s volontaires pour être jugés. Ces témoignages et l’existence même de tant de comparants volontaires visaient à contester et contextualiser l’image et le discours de criminalisation définissant l’action de Wetteren et les centaines personnes qui y étaient présentes. S’appuyant sur le pouvoir judiciaire, les juges ont fait recours à l’action directe pour empêcher le droit de défense des accuser et rendre impossible tout questionnement des OGM.

Ce refus a motivé le choix des 11 accusés et leurs avocats à quitter le tribunal. N’ayant écouté que l’accusation et la proposition de peine du parquet, allant jusqu’à 6 mois de prison avec sursis ou 8 mois effectif, le tribunal doit rendre son jugement pour le 12 février. Ne gaspillez pas votre énergie à aller à Termonde le 12 Février. Si condamnés, les accusés s’opposeront à la décision et nous vous invitons tous a faire le procès des OGM au cours du printemps!

 

Pologne, Séralini et lecons tardives

Plus tôt cette année, la Pologne avait déjà décidé d’interdire les deux OGM, le maïs MON810 et la pomme de terre Amflora. La Pologne est désormais le huitième pays en Europe qui interdit le maïs Monsanto. plus ici .

L’équipe du prof. Séralini du CRIIGEN convainc de plus en plus de gens que les essais à long terme sur les OGM sont nécessaires et que la toxicité des pesticides a été sous-estimée. L’étude de Séralini de 2011 a révélé le laxisme de l’évaluation qui a permis la commercialisation des produits OGM. Les organismes d’évaluation, dont l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ont commis des fautes professionnelles graves qui pourraient mettre en danger la santé publique et coûter des vies. Séralini et son équipe continuent donc leur pression sur l’EFSA pour libérer les données qu’elle utilise pour approuver les OGM en Europe. Auparavant L’EFSA avait également nié qu’il y a une manque d’essais sur la toxicité à long terme. La Direction générale de la Santé et des Consommateurs de la Commission européenne a rejeté cet avis de l’EFSA. Lire plus ici. Vidéo sur la conférence de presse du CRIIGEN à Strasbourg le 15 janvier 2013 ici .

L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a récemment reconnu qu’un certain nombre de problèmes systémiques sont liés aux nouvelles technologies. L’étude ‘Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation’ illustre comment l’abus ou la négligence du principe de précaution peut être dommageable et coûteux. La section C de ce rapport traite de l’insuffisance des essais sur les effets des OGM. Voir ici .

 

Sans OGM…

Entre-temps, vous avez envie de contribuer à une Europe libérée d’OGM? Dacian Ciolos, commissaire européen de l’agriculture, a lancé une offensive contre les plantes génétiquement modifiées avec l’ouverture d’une consultation pour demander aux Européens s’ils veulent le développement d’une agriculture biologique sans OGM. Vous pouvez répondre à des questions sur votre agriculture de l’avenir ici ; ou vous pouvez vous inspirer d’une initiative regroupant des agriculteurs, des organisations environnementales, des organisations nord-sud, et de la plus grande organisation des consommateurs en Flandre (Test Aankoop). Ils exigent un ammendement à la législation Européenne : des aliments d’origine animale et dont les animaux ont été nourri avec des OGMs devraient être étiqueté comme tel. Ils incitent le plus grand syndicat des agriculteurs flamand (Boerenbond) de les soutenir. Tous les détails ici [en néerlandais].

Pour aller plus loin…

Si vous souhaitez avoir un aperçu des arguments de base sur la façon dont l’industrie des OGM dommage les sciences, Lord Melchet a écrit un article très intéressant des sept péchés du lobby pro-OGM contre la science, ici [en anglais]. Pour approfondir la discussion science – anti-science, nous vous proposons d’écouter cet entretien avec Mark Lynas, l’écologiste qui récemment c’est « converti » au lobby pro-GM. Ecoutez ici [en anglais].

 

Info et contact: field.liberation@gmail.com // https://fieldliberation.wordpress.com/

Compte de soutien: BE59 5230 8045 6626 // Crop Resistance (Triodos BIC: TRIOBEBB)

[ENG] GREAT NEWS!

 

Content: BASF, the trial of the field liberators from Wetteren, Poland, Seralini and late lessons, GMO-free, Reading tip

BASF…

the world’s biggest chemical company finally understands that its potatoes  don’t work, and decides to stop the European approval processes for GM potato products.

From BASF’s official press release: “The company will discontinue the pursuit of regulatory approvals for the Fortuna, Amadea, and Modena potato projects in Europe because continued investment cannot be justified due to uncertainty in the regulatory environment and threats of field destructions.” The Fortuna Potato was part of the promotional test field in Wetteren, Belgium in 2011. More on their official website.

Trial of the field liberators from Wetteren…

Thanks to all of you that were present at the court of Dendermonde on January 15th to support the 11 accused Field Liberators! It was great to see so many support activities in the past weeks, to receive public support messages (see here), witness growing mobilization in your networks and see the support beer circulating! For images and a press review of the trial see here.

The trial was yet another example of the undemocratic character of the GMO debate. Without a real discussion, the judges dismissed and rejected the witnesses and video testimonies that were called upon by the activists’ lawyers to execute their defense. The judges also rejected the request from the more then 90 voluntary defendants to be judged at the sides of the activists. These crucial elements of the defense were meant to challenge and put into context the dishonest image and criminalisation discourse that have come to define the Wetteren action and the hundreds of citizens that were present that day. Exercising juridical power, the judges performed a direct action silencing at once the right of the accused to defend themselves and the possibility to question GMOs.

This refusal motivated the decision of the 11 defendants and their lawyers to leave the tribunal. Hearing only the arguments of the prosecution, and its demand for severe suspended and immediate jail sentences of up to 8 months, the judges now have to deliver their judgment on the 12th February. Do NOT waste your energy on going to Dendermonde on the 12th of February. If sentenced, the accused will oppose the decision and we invite you all to put GMOs back on trial later this spring!

Poland, Séralini and late lessons…

Earlier this year, Poland had already decided to ban 2 GMOs, the maize MON810 and the potato Amflora. Poland is now the eighth country to ban Monsanto Maize. More here

Prof. Séralini’s team at the research center CRIIGEN convince more and more people that long-term tests on GMOs are needed and that the toxicity of pesticides has been underestimated. Séralini’s study revealed the lax assessment regime which has allowed the commercialization of such products, on the part of agencies including the European Food and Safety Agency (EFSA). Their serious professional misconduct could endanger public health and lives. Séralini and his team therefore continue to put pressure on EFSA to release the data they use to approve GMOs in Europe. EFSA also previously denied that there is a lack of long term toxicity testing. The Directorate General for Health and Consumers of the European Commission rejects EFSA’s opinion. Read more here. A video of the press conference of CRIIGEN in Strasbourg, January 15th here [in French]

The European Environment Agency (EEA) is waking up to the fact that some new technologies are causing problems and is making recommendations. EEA released an report that highlights a number of systemic problems related to new technologies. ‘Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation’ illustrates how damaging and costly the misuse or neglect of the precautionary principle can be. Section C deals with the inadequate testing on the long term impacts of GMOs.

GMO-free…

Would you like to contribute to creating a GMO-free Europe in the meanwhile?  Dacian Ciolos, European commissioner of agriculture, has launched a public consultation to ask people whether they would like to see the development of GMO-free organic agriculture. You can answer questions on what you want agriculture in the future to look like here . Or be inspired by the initiative of a cluster of farmer, environmental and North South organizations, together with the biggest consumer organization in Flanders, Test Aankoop. They demand GMO labeling for products of animal origin that contain animals fed on GMOs and challenge Flanders’ biggest farmer’s union (Boerenbond) to support them. Details here [in Dutch].

Reading tip…

If you would like some fresh food for thought  on how the GM industry damages science, Lord Melchet wrote a very interesting article about the seven sins against science committed by the pro-GM-lobby, here. To dig deeper into the science – anti-science discussion, listen to this interview with Mark Lynas, the environmentalist who recently swopped sides in the GM debate.

 

Info and contact: field.liberation@gmail.com // https://fieldliberation.wordpress.com/

Support account: BE59 5230 8045 6626 // Crop Resistance (Triodos BIC: TRIOBEBB)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s