Gallery

Field Liberation Movement nodigt iedereen uit voor échte frieten aan het gerechtsgebouw te Dendermonde // Le Field Liberation Movement vous invite au palais de justice de Termonde pour partager de vraies frites

PERSBERICHT // INVITATION [fr ci-dessous]

 Field Liberation Movement nodigt iedereen uit voor échte frieten aan het gerechtsgebouw te Dendermonde

 (Brussel, 11 januari 2013) Volgende week dinsdag 15 januari is het zo ver. 11 milieu-activisten zitten op de beklaagdenbank van Dendermonde. Het parket heeft deze 11 mensen aangeduid onder de meer dan vierhonderd aanwezige actievoerders die deelnamen aan de grote aardappelruil op 29 mei 2011 te Wetteren. De aanklacht is niet min: bendevorming, diefstal, vernieling en weerspannigheid. Bovendien hangt hen een schadeclaim van 191.000 euro boven het hoofd. Dat is ongeveer 10.000 euro per GGO-aardappelplantje dat in mei 2011 vervangen werd door een biologische aardappel.

Het is geen toeval dat in het land van de frieten, het in 2011 opgezette experiment net een proef met aardappelen betrof. Als je de Belg genetisch gemanipuleerde aardappelen kan aanpraten heb je als sector immers meer dan een stevige voet tussen de deur voor de introductie van andere gewassen.

De veldproef is in de eerste plaats een politiek dossier:

Ze kaderde in een communicatiestrategie rond een sector die één van de speerpunten wil zijn van het Vlaanderen In Actie plan. Dat het wetenschappelijke karakter van het experiment ondergeschikt was aan de communicatiewaarde van het veld bleek al toen de GGO-aardappelen nog voor de proef begon werden uitgeroepen tot dé “aardappelen van de toekomst”. Vlaams minister-president Kris Peeters benadrukte het politieke en economische belang van de veldproef door de dag na de aardappelruil te verklaren dat de activisten zouden worden vervolgd voor criminele bendevorming. Nog deze week kraaiden het VIB, ILVO, Ugent en Hogeschool Gent alvast hoera in de media over het succes van de genetisch gemanipuleerde aardappelen, louter op basis van veronderstellingen. De wetenschappelijke bewijzen van duurzaamheid en gezondheid en de manieren waarop die getest zullen worden, belooft men voor een later moment.

De aardappelruil van 29 mei 2011 was een politieke actie  om een belangrijk maatschappelijk debat op de agenda te krijgen. Dit wordt onder meer bevestigd door de 91 mensen, waaronder wetenschappers, boeren, imkers, vertegenwoordigers van de milieubeweging en andere burgers die zich vrijwillig aangegeven hebben aan het parket. Met het aardappelproces staan het recht op een duurzame boerenlandbouw en het recht op vrije meningsuiting op het spel.

Johan d’Hulster, al meer dan 20 jaar landbouwer en vrijwillig verschijner voelt zich op zijn ziel getrapt door: “een beleid en een wetenschap, die ronduit kiezen voor een industrieel landbouwmodel, waar bodem, plant en dier verlaagd worden tot productiemechanismen die beheerst en hermaakt kunnen worden en naar de hand gezet van zij die er het meeste munt kunnen uit slaan. De technologie van genetische manipulatie”, stelt hij “is daarin het sluitstuk van een ziekmakende oplossing voor een verziekt landbouwsysteem”.

Ook Bart Staes, vrijwillig verschijner en Europarlementslid voor Groen, verzet zich tegen de steeds verdergaande privatisering en monopolisering van de voedselproductie, waarbij gewassen gepatenteerd kunnen worden en de markt wordt beheerst door slechts enkele grote spelers. Hij maakt zich ook zorgen over de mogelijke gevolgen van GGOs op de volksgezondheid. In navolging van de Franse Criigen-studie die afwijkingen vond op het niveau van de lever en van de nieren en verstoringen van de geslachtshormonen na het voederen van ratten met genetisch gemanipuleerde mais, roept hij de Europese Commissie op om “onafhankelijk onderzoek naar de lange-termijneffecten van GGOs in te stellen en tot die studie is afgerond, een moratorium in te stellen voor alle nieuwe GGOs. De huidige risico-evaluatie van GGOs wat betreft voedselveiligheid en milieu is duidelijk onvoldoende».

Het is duidelijk dat er in het GGO-debat een loopje genomen wordt met de democratie. Tom Bruwier, een bezorgde burger, twijfelde daarom niet om vrijwillig verschijner te worden: “Een bezwaarschrift dat door meer dan duizend burgers ingediend werd en het advies van de Bioveiligheidsraad voor proeven in open lucht, dat slechts gedeeltelijk positief was, worden door de overheid omgezet in een toelating tot het uitvoeren van openlucht-experimenten.”

Ook Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV getuigt haar steun aan de beklaagden. “Als weldenkend mens” maakt ze zich ernstig zorgen “over het repressieve discours van bepaalde politici  en opiniemakers met betrekking tot deze symbolische actie”. Volgens haar heeft “de democratie er alle belang bij dat maatschappelijke groepen cruciale thema’s – zoals duurzame landbouw- onder de aandacht brengen en zo op de politieke agenda kunnen zetten”. Ze hoopt “dat het gerecht bij haar uitspraak hiermee rekening houdt.”

Kom dinsdag naar het Justitieplein van Dendermonde! Het recht op vrije meningsuiting en het recht op een duurzame landbouw zal er verdedigd worden.

Praktisch?

De zaak wordt gepleit op dinsdag 15 januari in de Rechtbank van Dendermonde

8h         Ontbijt, muziek en animatie voor het Gerechtsgebouw

8h30    Persconferentie:  mogelijkheid tot interviews en beeldmateriaal van de steunactie met vrijwillige verschijners en beklaagden.

9h         Start van de zitting

12h       Echte biologische frieten en Maaierin-bier

Het einde van het proces is voorzien tussen 15h en 17h. Er is een zaaltje voor pers en sympathisanten beschikbaar boven café de Tijl, Grote Markt 34 (WIFI aanwezig)

Info en interviews:

tel. 0484 35 70 53
field.liberation@gmail.com
fieldliberation.wordpress.com

Bekijk ook:

Waar het proefveld echt over gaat: https://fieldliberation.wordpress.com/2013/01/11/er-hangt-een-geurtje-aan-de-vlaamse-ggos/

Enkele beklaagden aan het woord: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/01/09/zware-straffen-en-astronomische-schadeclaim-geeist-voor-enkele-vernielde-aardapp

De verklaring van de 91 Vrijwillige Verschijners aan de Rechter: https://fieldliberation.wordpress.com/2013/01/10/press-release-verklaring-van-de-vrijwillige-verschijners-declaration-des-comparantes-volontaires/

***

Le Field Liberation Movement vous invite au palais de justice de Termonde pour partager de vraies frites

(Bruxelles, 12 janvier 2013) Cela se passe le mardi 15 janvier prochain. 11 activistes environnementaux sont sur le banc des accusés du tribunal de Termonde. Le parquet poursuit ces 11 personnes parmi plus de 400 activistes qui ont pris part au grand échange de pommes de terre du 29 mai 2011 à Wetteren. Les chefs d’accusation ne sont pas des moindres : association de malfaiteurs, vol, destruction et rébellion. Des dommages et intérêts de 191.000€ sont en outre réclamés, ce qui représente environ 10.000€ par plant de pommes de terre OGM remplacé par un plant de pommes de terre biologiques.

Ce n’est pas un hasard si cette expérience pilote sur les pommes de terre a été lancée en 2011 au pays des frites. En introduisant des pommes de terre génétiquement modifiées auprès de la population belge, le secteur met un solide pied dans la porte pour l’introduction d’autres cultures OGM.

L’essai en plein champ est tout d’abord un dossier politique :

Il fait partie d’une stratégie de communication d’un secteur qui se veut le fer de lance du programme Vlaanderen in Actie. Le fait que les pommes de terre OGM aient été dénommées « pommes de terre de l’avenir », et ce avant même le début de l’expérience, montre clairement que le caractère scientifique de l’expérience était lié à la valeur du champ en termes de communication. Le Ministre-Président flamand Kris Peeters a encore démontré l’importance politique et économique de cet essai en déclarant, le lendemain du grand échange de pommes de terre, que les activistes seraient poursuivis pour association de malfaiteurs. Cette semaine encore, le VIB, ILVO, Ugent et la Hogeschool Gent célébraient dans les médias le succès des pommes de terre génétiquement modifiées ; succès basé uniquement sur des hypothèses. Ils assurent que les preuves scientifiques de durabilité et sur la santé viendront ultérieurement.

L’échange de pommes de terre du 29 mai 2011 était un acte politique visant à mettre un débat de société important à l’ordre du jour. En attestent les 91 personnes, parmi lesquelles des chercheurs, des agriculteurs, des apiculteurs, des représentants du mouvement écologiste et d’autres citoyens qui se sont spontanément déclarées « comparants volontaires » auprès du parquet. A-travers le procès des pommes de terre, ce sont le droit à une agriculture paysanne durable et la liberté d’expression qui sont mises en cause.

Johan d’Hulster, agriculteur depuis plus de 20 ans et comparant volontaire, se sent blessé par : « une politique et une science qui choisissent manifestement un modèle agricole industriel dans lequel le sol, les plantes et les animaux sont soumis à des mécanismes de production contrôlés et modifiables qui sont mis entre les mains de ceux qui peuvent mettre le plus d’argent sur la table. La technologie du génie génétique », poursuit-il, « est l’aboutissement d’une solution révoltante pour un système agricole moribond ».

Bart Staes, comparant volontaire et membre du Parlement européen pour Groen, s’oppose également à la privatisation croissante et à la “monopolisation” de la production alimentaire ; processus dans lequel des plantes peuvent être brevetées et dans lequel le marché est dominé par un nombre restreint de grands acteurs. Il est également préoccupé par l’impact potentiel des OGM sur la santé humaine. Suite à l’étude française du Criigen qui a montré des anomalies au niveau du foie et des reins, ainsi que des troubles des hormones sexuelles, de rats alimentés au maïs génétiquement modifié, il appelle la Commission européenne à « mettre en place une étude indépendante à long terme sur les effets des OGM ainsi qu’un moratoire sur tous les nouveaux OGM jusqu’à ce que cette étude soit réalisée. Actuellement, l’évaluation des risques des OGM pour la sécurité alimentaire et sur l’environnement est nettement insuffisante ».

Le débat sur les OGM ne se passe pas de manière démocratique. Tom Bruwier, un citoyen concerné, n’a pas hésité à se déclarer comparant volontaire : « Une réclamation introduite par plus d’un millier de citoyens ainsi qu’un avis partiellement positif du Conseil de Biosécurité ont été transformés par les autorités en autorisation de mener des expériences en plein air ».

Caroline Copers, secrétaire générale de la FGTB flamande, témoigne aussi son soutien aux inculpés. « En tant que personne saine d’esprit », elle se fait du souci « sur le discours répressif de certains politiciens et leaders d’opinion à l’égard de cette action symbolique ». Selon elle, « la démocratie a tout intérêt à ce que des groupes sociaux puissent attirer l’attention et amener des thèmes essentiels –tels que l’agriculture durable- à l’agenda politique ». Elle espère « que le tribunal en tiendra compte dans sa sentence ».

Venez mardi au palais de justice de Termonde ! Le droit à la liberté d’expression et à une agriculture durable y seront défendus.

En pratique ?

L’affaire sera entendue le mardi 15 janvier par la cour de justice de Termonde.

8h         Petit-déjeuner, musique et animations devant le palais de justice

8h30    Conférence de presse : possibilité d’interviews et de prises de vue de l’action de soutien des comparants volontaires et des inculpés

9h         Début de l’audience

12h       Frites d’origine biologique et bière La Faucheuse

La fin de l’audience est prévue entre 15h et 17h. Une salle pour la presse et les sympathisants sera disponible à l’étage du café De Tijl, Grote Markt 34 (WIFI disponible)

Info et interviews :

tel. 0483 58 21 43

field.liberation@gmail.com
fieldliberation.wordpress.com

Voir aussi :

Ce sur quoi porte réellement l’essai en plein champ (en néerlandais) :

https://fieldliberation.wordpress.com/2013/01/11/er-hangt-een-geurtje-aan-de-vlaamse-ggos/

Les accusés ont la parole (en néerlandais) :

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/01/09/zware-straffen-en-astronomische-schadeclaim-geeist-voor-enkele-vernielde-aardapp

La déclaration des 91 comparants volontaires dans le procès contre les 11 de Wetteren (en français et néerlandais) :

https://fieldliberation.wordpress.com/2013/01/10/press-release-verklaring-van-de-vrijwillige-verschijners-declaration-des-comparantes-volontaires/

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s