Gallery

80 personen melden zich vrijwillig aan als beklaagde in het proces – 80 personnes comparaissent volontairement au procès

Solidariteit met de 11 GGO-veldbevrijders van Wetteren: 80 personen melden zich vrijwillig aan als beklaagde in het proces.

(Brussel 10 juli 2012)

Op 12 juli dienen de advocaten van de elf aardappelactivisten de aanvraag in van meer dan 80 personen om vrijwillig te verschijnen in het GGO aardappel proces – een unicum in de wetsgeschiedenis van Belgie.

AFSPRAAK met de PERS
Donderdag 12 juli om 13u aan de hoofdingang van het Justitiepaleis van Brussel
Mogelijkheid tot interviews met vrijwillige verschijners oa Bart Staes (Europarlementariër voor GROEN!, Hans Lammerant van Vredesactie),…

De ‘vrijwillige verschijners’ verklaren dat zij op diverse manieren hebben bijgedragen aan de grote aardappelruil van 29 mei 2011 in Wetteren. Actievoerders hebben toen op een proefveld van de ILVO en Ugent genetisch gemanipuleerde aardappelen vervangen door biologische aardappelen. De rechter moet nu bepalen of de tachtig toegelaten worden tot het proces dat op 15 januari 2013 wordt verder gezet.

Het gebaar van de tachtig vrijwilligers is een sterk signaal dat de elf beschuldigden deel uitmaken van een brede sociale beweging tegen GGO’s. Onder de tachtig personen bevinden zich boeren, politici, academici, vertegenwoordigers van het middenveld, milieu-activisten, bezorgde burgers en Franse veldbevrijders.

Actie voeren voor duurzame landbouw is geen criminele daad en de aanklacht van bendevorming is bijzonder ondemocratisch. Samen met vele anderen steunen de tachtig ook de beweging voor een duurzame boerenlandbouw zonder GGOs. Een mooi bewijs daarvan is de grote opkomst van steunbetuigers aan de rechtbank op 8 mei, toen het proces tegen de elf activisten is gestart.

De Field Liberation Movement benadrukt dat acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zoals deze in Wetteren legitiem zijn en de democratie bevorderen. Testvelden zijn een cruciale stap voor de toelating van GGO’s in de voedselketen en dit staat in schril contrast met de publieke opinie die geen GGO’s in het voedsel wenst. Bovendien is de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van deze en andere veldproeven uiterst miniem. Verder is de manier waarop de ‘onafhankelijke wetenschap’ zich in dienste stelt van het bedrijfsleven hoogst zorgelijk.

De Field Liberation Movement is een collectief van bezorgde burgers uit Brussel, Vlaanderen en Wallonie, met steun van ver daarbuiten, die ons land willen vrijhouden van GGOs in open veld. We zijn bereid om hiervoor over te gaan tot onder andere ludieke en geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo willen we niet alleen genetisch gemodificeerde organismen uit ons milieu houden, maar ook het publiek debat over GGOs (veldproeven, patenten, GGO import,…) aanwakkeren.

Info en Contact: field.liberation@gmail.com // fieldliberation.wordpress.com
Telefoon (dinsdag 12 tot en met donderdag 14 juli): 0474/847280

Steun rekening nummer : BE59 5230 8045 6626 op naam van Crop Resistance (Triodos)

Voor steun aan de ontslagen onderzoekster, Barbara Van Dyck, zie threerottenpotatoes.wordpress.com


FR

Solidarité avec les 11 libérateurs-trices des champs de Wetteren: 80 personnes comparaissent volontairement au procès

Le 12 Juillet, les avocats des 11 activistes défenseurs des pommes de terre remettront la demande signée par plus que quatre-vingt personnes à comparaître volonairements au procès des pommes de terre OGM – une premi!re dans l’histoire ljuridique belge.

Rendez-vous avec la presse:
Jeudi 12 juillet à 13h à l’entrée principale du palais de Justice de Bruxelles
Possibilité d’interviews avec de nombreux comparants volontaires parmi lesquels Bart Staes (député européen Groupe des Verts), Louis De Bruyn (Wervel),

Les « comparants volontaires» déclarent avoir contribué de diverses manières à l’échange de pommes de terre du 29 mai 2011 à Wetteren. Des activistes avaient alors remplacé des pommes de terre génétiquement modifiés sur un champs d’essai de ILVO et de l’université de Gand par des pommes de terre biologiques. Le procureur doit maintenant déterminer si les quatre-vingt personnes seront admises au procèes qui se poursuivra le 15 Janvier 2013.

Le geste des quatre-vingt bénévoles est un signal fort qui montre que les onze accusés font partie d’un vaste mouvement social contre les OGM. Parmi les comparants se trouvent des paysans, des politiques, des personnes du monde académique, des représentants de diverses associations, des activistes environnementaux, des citoyens concernés, des faucheurs volontaires français,…

Mener des campagnes pour une agriculture durable n’est pas un crime et l’acte d’accusation d’association de malfaiteurs est antidémocratique. Avec beaucoup d’autres, les quatre-vingt « comparants volontaires » font partie d’un large mouvement pour une agriculture paysanne durable sans OGM qui s’est également manifesté le 8 mai, lors de la première séance du procès des 11 militants à Termonde.

Le Mouvement de libération des champs souligne que les actes de désobéissance civile comme celui de Wetteren sont légitimes et constituent un renforcement de la démocratie. Les champs d’essai sont un pas crucial avant l’introduction des OGM dans la chaîne alimentaire par l’agro-industrie, alors que la majorité de l’opinion publique s’y oppose. En outre, la pertinence sociale et scientifique de ces essais en plein champs est extrêmement minime, et la manière dont la recherche scientifique se met au service de l’industrie – et non des citoyens et des citoyennes – est particulièrement inquiétante.

Le Mouvement de Libération des Champs est un collectif de citoyen-ne-s de Bruxelles, de Flandres, de Wallonie, avec des ami-e-s dans le monde entier, qui veulent protéger le pays contre le danger des cultures OGM en plein air.
Nous sommes prêt-e-s pour cela à avoir recours à des actions ludiques et non-violentes de désobéissance civique. Nous espérons ainsi, non seulement préserver l’environnement contre une pollution par manipulation génétique, mais aussi ouvrir le débat public sur les OGM (champs d’essai, brevets, importation d’OGM, etc).

Informations et contact: fieldliberation.wordpress.com – field.liberation@gmail.com
Téléphone (du mardi 10 au jeudi 12 juillet): 0474/847280

Vous pouvez nous soutenir en versant votre contribution au compte suivant: BE59 5230 8045 6626 au nom de Crop Resistance (Triodos)
Campagne de soutien pour la chercheuse renvoyée, Barbara Van Dyck, voir : threerottenpotatoes.wordpress.com


Advertisement

One response to “80 personen melden zich vrijwillig aan als beklaagde in het proces – 80 personnes comparaissent volontairement au procès

  1. Pingback: Persbericht : Brede solidariteit met de 11 velbevrijders // Communiqué de presse: Large solidarité avec les 11 libérateurs et libératices de champs | Belgian Field Liberation Movement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s