Gallery

Oproep tot vrijwillige verschijning // Appel à comparution volontaire

Appel à Comparution Volontaire PDF  – Oproep Vrijwillige verschijning PDF Call Voluntary Appearance PDF

= (en français ci-dessous) = (in english below) =

Oproep tot vrijwillige verschijning

De 11 van Wetteren worden aangeklaagd voor de bevrijding van GGO-patatten! Op 29 mei 2011 hebben honderden Europeanen gereageerd op de oproep van de Field Liberation Movement (FLM) om aardappelen die genetisch gemodificeerd waren met het oog op een verhoogde resistentie tegen de aardappelziekte, te vervangen door aardappelen met een natuurlijke resistentie tegen dezelfde ziekte. Op 8 mei 2012 begint in Dendermonde het proces tegen 11 personen die beschuldigd worden van deelname aan de grote aardappelruil in Wetteren. De 11 beschuldigden werden geselecteerd uit 500 planters van gezonde aardappelen.

Ze worden niet enkel gerechtelijk vervolgd voor het uittrekken van aardappelen, maar eveneens voor bendevorming (vereniging van boosdoeners) (1). Als beschuldigden en “vrijwillige verschijners” claimen wij onze deelname aan deze groep met een politiek en rechtmatig oogmerk (vereniging van weldoeners) (2), nl. het voorkomen van ernstige en onomkeerbare vervuiling van ons milieu en onze voeding. Wij claimen openlijk onze deelname aan deze “bende” om de absurditeit van deze beschuldiging bloot te leggen. Want we mogen dan wel met meerderen, en georganiseerd zijn, dit blijft een gevaarlijk precedent.

Daarom vragen de elf verdachten en hun vrienden uw hulp.

Kom ons op 8 mei steunen in Dendermonde!

Er zijn twee soorten van vrijwillige verschijningen:

1) Een symbolische verschijning: Je kan een “Ik hoor er ook bij!” T-shirt aantrekken op de dag van het proces. Deze kan je kopen als steunbijdrage. Afspraak voor de rechtbank van Dendermonde op 8 mei 2012 om 9 uur!

2) Een effectieve verschijning op het proces: De Belgische wet laat eender wie toe om als “vrijwillige verschijner” op te dagen voor een rechtszaak (3). De vrijwillige verschijners claimen hun deelname aan deze ‘bende’ als zijnde een groep met politieke en rechtmatige doelstellingen (vereniging van weldoeners) (2). Dat wil zeggen dat ze op de een of andere manier hebben deelgenomen aan de actie van 29 mei, of meegewerkt hebben aan de organisatie, bekendmaking of mobilisatie. Een doorgestuurde mail, een publieke uitlating, een financiële of materiële bijdrage, aanwezigheid op de boerenmarkt of de manifestatie rondom het veld – het zijn allemaal redenen om deelname te claimen en zo de 11 beschuldigden te steunen.

Het is mogelijk dat de vrijwillige verschijners gevraagd zullen worden om zich te verdedigen voor de rechtbank. Het is dus geen vrijblijvende en risicoloze onderneming en de gevolgen – in het bijzonder de financiële gevolgen – kunnen belangrijk zijn (zie ook de waarschuwing hieronder). Wanneer je ons laat weten in principe akkoord te gaan om vrijwillig te verschijnen samen met de beschuldigden, zal je een brief ontvangen die we samen met onze advocaten hebben opgesteld om je verschijning voor de rechtbank te officialiseren.

Waarom?

De Field Liberation Movement (FLM) heeft op 29 mei 2011 in Wetteren gepoogd de doelbewuste verspreiding te verhinderen van genetisch gemodificeerde gewassen in ons milieu. Deze ‘bende’ was een groep met politieke en rechtmatige doelstellingen: het tegenhouden van een ernstige en onomkeerbare vervuiling van ons milieu. Zoals vele gelijkaardige acties, die in recente jaren zowat overal ter wereld hebben plaatsgevonden, heeft ook onze legitieme verdedigingsactie ook in Vlaanderen een levendig publiek debat uitgelokt over de vraag van GGO’s in open veld. Verschillende mensen die hebben deelgenomen aan de activiteiten van de FLM hebben talloze verzoeken om uitleg gekregen van de media en hebben deelgenomen aan talrijke debatten over dit onderwerp. De FLM is geen formele, gestructureerde organisatie. Het is een beweging waaraan iedereen vrij kan deelnemen.

De bedoeling van deze oproep is om de publieke opinie te mobiliseren om van deze rechtszaak het proces van de GGO’s te maken en de rol van publieke onderzoek in vraag te stellen. De kwestie van GGO’s moet in het middelpunt van de belangstelling gebracht worden om het aan het middenveld en de politici mogelijk te maken hierover standpunten in te nemen. De meerderheid van de Belgische bevolking is tegen de inzet van genetisch gemodificeerde landbouwgewassen. We hopen dat velen dit dan ook publiek zullen uitdrukken. Hoe kunnen we immers aanvaarden dat, ondanks de afwijzing van GGO’s door de bevolking, nieuwe en doelbewuste introducties van GGO’s in onze omgeving nog steeds worden toegestaan? Gaan we blijven toestaan dat de financiële druk en het gelobby van de industrie meer gewicht in de schaal werpt dan de wil van het volk? Niet deze keer!

We laten van ons horen…

..en zullen ons blijven verzetten tegen de sluipende verspreiding van GGO’s in ons milieu. Het is een symptoom van een tendens waarin systematisch voorrang gegeven wordt aan technocratische en expertbenaderingen ten koste van democratisch debat. Het is ook een symptoom van de verregaande mate waarin wetenschappelijke praktijken en de academische wereld, via excellentie criteria in een zogenaamde kenniseconomie, ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van een aantal industriële bedrijven. Bovendien betekent het de doodslag voor elke mogelijkheid om een eerlijke en rechtvaardige boerenlandbouw te ondersteunen en uit te bouwen.

Waarschuwing over de risico’s van een vrijwillige verschijning …

Wanneer iemand een verzoek indient tot vrijwillige verschijning, kan de openbare aanklager een aanklacht indienen en die persoon bij de groep van beschuldigden voegen. De kans dat de procureur dat effectief zal doen is klein maar niet onbestaande. Indien het gebeurt, loop je net als de andere beschuldigden het risico op een strafrechtelijke veroordeling en dus de verplichting om de daarmee verbonden schadevergoeding te betalen. De risico’s zijn dus aanzienlijk. Jezelf opgeven als vrijwillige verschijner is een ernstig engagement waar je best even ernstig over nadenkt.

Andere manieren om ons te steunen?

Je kan ons ook steunen door dit bericht te verspreiden, door een gift te doen op rekening BE59 5230 8045 6626 namens Crop Resistance (bij Triodos bank) en op talloze andere manieren. Neem ook eens een kijkje op onze blog (https://fieldliberation.wordpress.com). Je kan ons per email bereiken via field.liberation @ gmail.com

Wij danken bij voorbaat iedereen die zich bij ons wil aansluiten voor deze rechtszaak!

De 11 patatten van Wetteren en hun vrienden

***

Appel à comparution volontaire

Les 11 de Wetteren en procès pour avoir libéré des patates OGM Le 29 mai 2011, à l’appel du Field Liberation Movement (FLM) plusieurs centaines d’Européens ont remplacé des patates génétiquement modifiées pour résister au mildiou par d’autres naturellement résistantes. Le 8 mai 2012 débutera, à Dendermonde, le procès des 11 inculpés pour le grand échange de patates de Wetteren. Les 11 inculpés ont été sélectionnés parmi les 500 planteurs de patates saines.

Outre pour l’arrachage des patates, ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs » (1). Comme « comparants volontaires », nous revendiquons notre participation à cette « association de bienfaiteurs » dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, c’est à dire faire cesser la dissémination volontaire d’organisme génétiquement modifié dans notre agriculture et dans notre alimentation (2). Ceci afin de dénoncer l’absurdité de cette incrimination. Car si nous étions bel et bien plusieurs, et organisés, cette incrimination n’en constitue pas moins un dangereux précédent.

Ce pourquoi, les onze inculpés ainsi que leurs amis sollicitent votre soutien.

Rejoignez-nous le 8 mai à Dendermonde !

Il y a deux types de comparutions volontaires :

1) la comparution symbolique : Vous pouvez simplement enfiler un t-shirt de soutient « Moi aussi j’en suis ». Des t-shirts seront vendus pour récolter des fonds. Rejoignez-nous devant le tribunal de Dendermonde le 8 mai à 9h du matin !

2) la comparution lors du procès: La loi belge autorise quiconque à se porter « comparant volontaire » dans une affaire judiciaire (3). Les comparants volontaires revendiquent leur participation à une « association de bienfaiteurs » dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique (2). Cela signifie qu’ils ont contribué d’une façon ou d’une autre à l’organisation, la diffusion, la mobilisation autour de la journée du 29 mai. Un simple e-mail que vous avez fait suivre, une expression publique, un don d’argent ou de matériel, ou encore le fait d’avoir pris part au marché paysan ou à la manifestation aux abords du champ, tous ces motifs peuvent être revendiqués en soutien aux 11 inculpés. A terme, il est possible que les comparants volontaires soient amenés à se justifier devant le tribunal. Cette démarche n’est donc pas sans risque et les conséquences notamment financières peuvent être importantes (voir avertissement ci-dessous). Après vous être manifesté et avoir donné votre accord de principe pour comparaître volontairement avec les inculpés, vous recevrez une lettre préparée avec les avocats afin d’officialiser votre démarche auprès du Tribunal.

Pourquoi ?

Le Field Liberation Movement (FLM) s’est manifesté le 29 mai à Wetteren pour faire cesser la dissémination volontaire d’organisme génétiquement modifié cultivés en plein air. Cette association de bienfaiteurs a voulu mettre un terme à une contamination grave et irréversible de notre environnement. Comme cela a été le cas de nombreuses fois un peu partout dans le monde, cette action de légitime défense a suscité un large débat public sur la question des cultures d’OGM en plein champ, surtout en Flandre. Plusieurs personnes qui ont pris part aux activités du FLM ont répondu à d’innombrables sollicitations de la part de la presse et ont participé à de nombreux débats publics sur cette question. Cette association n’a pas de structure, c’est un mouvement auquel chacun peut prendre part librement. Le but recherché par cet appel à comparution est de mobiliser l’opinion publique pour faire de ce procès le procès des OGM et de questionner le rôle de la recherche publique. Il s’agit de mettre la problématique des OGM en débat et ainsi, de permettre à la société civile et au monde politique de prendre position. La population belge étant majoritairement opposée aux biotechnologies agricoles, nous espérons que beaucoup l’exprimerons publiquement. En effet, comment pouvons-nous accepter que, malgré ce refus populaire des OGM, de nouvelles disséminations volontaires dans notre environnement soit encore autorisées ? Les pressions financières et le lobbying des grands industriels semblent avoir plus de poids que la volonté populaire ? Pas cette fois-ci !

Nous sommes debout …

… et nous continuerons à nous opposer à l’introduction des OGM dans notre environnement. Il s’agit d’une évolution symptomatique d’une approche experte et technocratique qui nie le débat démocratique. Symptomatique aussi d’une évolution des pratiques scientifiques et d’un monde académique qui se soumets à des impératifs (l’excellence dans une économie de la connaissance) conçu pour répondre aux intérêts de quelques opérateurs industriels. Une catastrophe enfin pour un modèle agricole paysan équitable et juste.

Avertissement sur les risques d’une comparution volontaire …

Lorsqu’une personne demande à comparaître volontairement, le procureur peut émettre un réquisitoire contre cette personnes qui rejoint alors le groupe des inculpés. Les chances que le procureur accepte la démarche sont minces mais pas inexistantes. Si elle est acceptée, comme n’importe quel inculpé, vous risquez une condamnation pénale et, surtout, d’être condamné à rembourser des dommages conséquents. Les risques sont donc importants. Devenir comparant volontaire est un engagement sérieux qui ne doit pas être pris à la légère.

Autres façons de nous soutenir

Vous pouvez aussi nous aider en relayant cet appel, mais aussi en faisant un don (BE59 5230 8045 6626 au nom de Crop Resistance (Triodos) ) ou de beaucoup d’autres façons. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre blog : https://fieldliberation.wordpress.com/ Si vous désirez nous soutenir ou recevoir des informations, écrivez-nous : field.liberation@gmail.com D’avance, nous remercions celles et ceux qui nous rejoindrons à ce procès.

Les 11 patates de Wetteren et leurs amis

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s