Gallery

Publiek Aardappel Dossier = Dossier Public Patates

(NL) Publiek Aardappel Dossier

Dit dossier is de neerslag van een weg, een weg die we aflegden om ons doel te
bereiken: een GGO-veld. Een weg vol met ontmoetingen, enthousiasme, en vooral ook veel vragen, bedenkingen, onderzoek en ontdekkingen.

link

A propos
108 aardappelen van de toekomst krijgen bewaking de klok rond gedurende 4 maand

Zoals enkele journalisten opmerkten de afgelopen weken is het erg opmerkelijk 10 duizenden euro’s te investeren in de bewaking van een patattenveld. Toch is dat wat gebeurt in Vlaanderen vandaag. Dit is het gevolg van de aankondiging van de Field Liberation Movement om de genetische gemodificeerde aardappelen Fortuna en Durph op een testveld van het consortium VIB, Ugent, ILVO, Hogeschool Gent te vervangen door biologische aardappelen. Waar gaat het om?
Via het proefveld met genetisch gewijzigde aardappelen wil het consortium na gaan in welke mate deze bestand zijn tegen de aardappelziekte, wat als de belangrijkste bedreiging voor de aardappelteelt wordt gezien in onze streken. Aardappelen die via genetische modificatie verhoogde resistentie hebben tegen de schimmel die de aardappelziekte veroorzaakt, worden getest in open ILVO veld [ 26 varieteiten van de Durph aardappel (universiteit Wageningen) en de Fortuna aardappel (BASF)]. Beide types van genetisch gemodificeerde aardappel hebben hun verhoogde resistentie tegen de aardappelziekte verkregen door het ombouwen van in Europa courante aardappelvarieteiten met genen uit wilde aardappelen uit het Andes gebergte. Daarnaast bevatten de aardappelen ook antibioticummerkers (Durph) en AHAS-merker(BASF). De laatste merker zorgt er meteen voor dat de aardappel meteen ook bestand is tegen enkele herbiciden. Via deze proef wil men dus kijken welke van de GG aardappels in volle grond het best bestand zijn tegen de schimmel Phytophthora infestans, die de aardappelziekte veroorzaakt.
Het proefopzet is gebaseerd op een visie waarbij opbrengstverlies (en het gebruik van grote hoeveelheiden fungiciden) in de aardappelteelt simpelweg het gevolg is van de phytophtora. Dat het grootste deel van het aardappelareaal in Belgie in monocultuur en bovendien met eendezelfde aardappel wordt gepoot, Bintje wordt niet als probleem gezien. Dit rijst meteen de vraag of de
wetenschappelijke proef gebaseerd is op een degelijke probleemstelling en relevante onderzoeksvraag (basiskenmerken van goed wetenschappelijk onderzoek).
Vraag die dan onvermijdelijk rijst, is of het de aardappelziekte of de monocultuur is die het (grootste) probleem vormt voor opbrengstverlies? Het is geen geheim dat biodiversiteit nodig is om ecosystemen te stabiliseren. De grote hongersnood in Ierland wordt aangehaald door het consortium om de noodzaak van de GGO-aardappelen te benadrukken. Wat niet benadrukt wordt, is dat deze hongersnood halfweg de 19e eeuw te wijten was aan de afankelijk van Ierland van één bepaalde aardappelsoort voor voedselvoorziening. Het gebrek aan genetische varieteit zorgde ervoor dat het optreden van de aardappelziekte de ganse oogst kon vernietigen, en daarmee meteen ook de hele Ierse bevolking die hiervan afankelijk was verzwakken. Het oplossen van hongersnood via
het stimuleren van monocultuur is een denkpiste die op voorhand gedoemd is om te mislukken. Het zal wel nieuwe markten creeren om vernuftige  plossingen te patenteren voor de problemen die zich laten voorspellen.
Met deze proef is het is niet de bedoeling om efecten op milieu of gezondheid te onderzoeken. Dat zal gebeuren na de selectie. Zoals enkele milieu- en landbouwverenigingen terecht stellen, het voorzorgsprincipe wordt hier met de voeten getreden. Een hek moet momenteel verhinderen dat GG aardappelen via menselijke activiteit in het milieu verspreid worden. Aardappelrijen rond de GG
aardappelen moeten stuifmeel opvangen. Stuifmeel dat via hommels of andere insecten verspreid zal worden, zal met plantenbufers noch bewakingsagenten verhinderd worden. Ook het gebruiken van antibiotica, die in de grond op bacterien worden overgedragen, wordt niet als een probleem gezien.
De vraag welke relevante “kennis” hier gecreeerd wordt door publieke onderzoeksinstellingen blijft voor ons dus onbeantwoord. Het mooie reclamebord, de blitse marketing campagne, de buiten proportionele beveiligingsmaatregelen voor een ongewenste proef, duiden allemaal in de richting van een PR campagne die er toe moet leiden dat genetisch gemodificeerde gewassen beter aanvaard worden in Europa. De introductie van GGG verloopt in Europa immers veel trager dan waarop gehoopt werd. Wetenschappelijk onderzoek, humanitaire en duurzaamheidsargumenten worden gebruikt als jasje om privatisering van ons voedsel verder mogelijk te maken. Om een systeem dat gebaseerd is op productie van voedsel voor vuilnisbakken in stand te houden. Om boeren bij ons, en in het zuiden, nog verder afankelijk te maken van een handvol multinationals. En deze concrete proef, de ongetwijfeld nobele bedoelingen van de onderzoekers ten spijt, zal er voornamelijk toe bijdragen om de BASF aardappel sneller in Belgie op de markt te krijgen. Dat de Durph aardappel vandaag de dag (waarschijnlijk of misschien) nog in handen is van Universiteiten maakt daarbij geen verschil. Ook deze zal verkocht worden. De “aardappel van de toekomst”-campagne geeft een doorkijk naar de toekomst waar biodiversiteit in private genenbanken opgesloten zit, waar landbouw gelijk wordt gesteld aan agro-industrie, waar politiek-economische systemen voedselverspilling en hongersnood creert, en
aangepakt wordt door boeren en bevolkingen verder in de schulden te laten verzinken.
In dit dossier plaatsen we de betrefende aardappelen en de veldproef in het bredere plaatje waar ze deel van uitmaken. In het bijzonder
het landbouw-model en kennisproductie waarvoor ze symbool zijn.

(FR) Dossier Public Patates

Ce dossier reflète un cheminent, celui que nous avons parcouru pour atteindre notre cible: un champ d’OGM. Un cheminement peuplé de rencontre, d’expérience, d’enthousiasme mais aussi de questions, de réflexions, de recherches, de découvertes.

A propos
108 patates du futur sous surveillance accrue pour 4 mois

Comme le notaient ces dernières semaines quelques journalistes, on craignait l’investissement d’une dizaine de milliers d’euros dans la surveillance de la culture de la patate. C’est aujourd’hui confirmé en Flandre. Ceci est le suivi de l’annonce faite par la Field Liberation Movement pour que les patates génétiquement modifiées Fortuna et Durph soient remplacées par des patates biologiques sur le champ du test du consortium VIB, Ugent, ILVO, Haute école de Gand. De quoi s’agit-il?
Le consortium veut, au départ du champ d’essai portant sur des patates transgéniques, déterminer dans quelle mesure celles-ci peuvent être résistances contre le mildiou, ce qui pourrait constituer une importante menace pour la culture de la patate. Les patates qui, du fait d’être génétiquement modifiées, ont une résistance accrue contre les moisissures causées par le mildiou, sont testées dans le champ en plain air ILVO (26 variétés de la patate Durph, Université de Wageningen, et une de la patate Fortuna, de BASF). Les deux types de patates
OGM ont acquis leurs résistances contre le mildiou grâce à la transformation des variétés de patates qui sont courantes en Europe avec des gènes qui proviennent de patates sauvages des Andes. A côté de cela, les patates contiennent aussi des marques de résistance à un antibiotique (Durph) et le marqueur AHAS (BASF). Ce dernier marqueur fait en sorte que la patate soit éga;lement résistante à un herbicide. Cet essai essaie de savoir quelle patate GM est la plus résistante, en pleine terre, contre la moisissure Phytophtora qui
provoque le mildiou.
L’organisation du test est basée sur l’idée que les pertes de récolte (et  l’utilisation de grande quantité de fongicide) sont la conséquence de l’efet de phytophtora sur la culture de la patate. Selon cette vision, ce n’est pas un problème que la plus grande partie des superficies cultivées de patates en Belgique soit des monocultures d’une seule variété Bintje. La question est de savoir à quoi sont sensé répondre ces essais et si la méthodologie utilisée est à même d’y parvenir (caractéristique de base d’une bonne recherche scientifique).
La question qui surgit alors est de savoir si c’est le mildiou ou la monoculture qui constitue le plus gros problème. Il n’est un secret pour personne que la biodiversité est nécessaire pour stabiliser les écosystèmes. Le consortium se base sur la grande famine en Irlande pour insister sur la nécessité des patates OGM. Ce sur quoi il n’insiste pas, c’est que cette famine de la moitié du 19 ème siècle était davantage imputable à la dépendance de l’Irlande à une seule variété précise de patate pour se nourrir. Un seul défaut de la variété a suft pour que
le mildiou puisse se propager et ainsi mener à la destruction entière de la variété, entraînant de fait un peuple entier dans la famine.
Développer une monoculture pour résoudre une famine est une piste de réflexion qui est d’avance vouée à l’échec. Ceci va tout de même
créer un plus grand marché pour des brevets sur des solutions ingénieuses face à des problèmes prévisibles.
L’objectif de cet essai n’est pas d’évaluer les conséquences pour l’environnement et la santé. Un aspect qui ne sera abordé qu’après la phase de sélection. Comme certaines associations environnementales et associations de paysans l’expliquent bien, le principe de précaution n’est pas pris en compte. Des clôtures doivent être érigées afin d’éviter que les patates OGM ne se dispersent dans l’environnement via les activités humaines. Les rangées de patates conventionnelles autour des patates OGM doivent permettre de
« capturer » le pollen. Ni les plantes tampons ni les agents de surveillance ne pourront éviter que le pollen ne se disperse par les bourdons et d’autres insectes. Même la présence d’un gène de résistance à un antibiotique, qui peut se transférer dans la terre aux bactéries, n’est pas sensée être un problème.
Reste pour nous sans réponse, la question de savoir quelle est la pertinence de ces savoirs créés par des institutions de recherches publiques. La belle publicité, la pimpante campagne marketing, les mesures de sécurité exagérées pour un test non désiré, font plutôt penser à une campagne de relation publique destinée à améliorer l’acceptabilité des OGM en Europe. L’introduction des OGM en Europe est plus lente que prévue. La recherche scientifique, les arguments humanitaires et de durabilité sont utilisés pour couvrir ce qui revient en fait à la privatisation de notre nourriture. Pour un système qui est basé sur la production de nourriture bonne pour la poubelle. Pour augmenter la dépendance des fermiers, chez nous et dans le Sud, aux multinationales. Et cet essai concret, malgré sans doute les nobles intentions dans le chef des chercheurs, contribuera à l’introduction plus rapide sur le marché belge de la patate BASF. Que la patate Durph soit encore aujourd’hui dans les mains des universités n’y changera rien. Celle-ci sera ensuite vendue au plus ofrant. La campagne « patate du futur » propose une vision de l’avenir où la biodiversité sera enfermée au sein de banques génétiques, où l’agriculture sera assimilée à l’agro-industrie, où le système politique et économique crée famine et gaspillage. Première victime : les paysans ; seconde victime : le reste de la population.
Dans ce dossier, nous partons de cette patate OGM et du champ d’essai pour ouvrir d’autres horizons. Plus particulièrement, en ce qui concerne le modèle agricole et les productions de savoir, deux thèmes pour lesquels ils servent de symbole.

Advertisements

One response to “Publiek Aardappel Dossier = Dossier Public Patates

  1. Pingback: Gechiedenis van het Proces tegen de GGO Aardappel | Belgian Field Liberation Movement