Gallery

Persbericht – 29 mei – succesvolle veldbevrijding +FR

FR ci dessous

Veldbevrijding van een GGO-aardappelveld:

Verontruste burgers behalen een eerste succes in de strijd voor een duurzame landbouw

Op 29 mei 2011 werd een succesvolle poging ondernomen om op een publieke en vreedzame manier de genetische gemanipuleerde aardappelen te vervangen door natuurlijke varianten op het proefveld van Wetteren. In ‘georganiseerde chaos’ slaagden de actieveoerders erin de veldproef volledig handmatig te vernietigen.

Met deze actie wilde de Field Liberation Movement, een informeel collectief bestaande uit boeren, wetenschappers, consumenten, milieu-activisten, absoluut vermijden dat GGOs ondoordacht geïntroduceerd worden in ons eco-systeem. Met de actie heeft de Field Liberation Movement het publiek debat over gentech en duurzame landbouw op gang gebracht.

Met de talrijke stands van verschillende organisaties, het lekkere eten en drinken, de aanwezigheid van landbouwers en vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit het middenveld werden op een positieve en diverse manier alternatieven getoond voor ons huidig landbouwsysteem, dat steeds minder boeren telt en steeds verder mechaniseert, importeert en industrialiseert.

Meer dan 400 deelnemers van alle generaties, vanuit heel België en verscheidene buurlanden toonden vandaag hun afkeer voor deze veldproef die volgens de deelneemers enkel de winsten van agro-industrie zal dienen. Onder de grote delegatie van de Franse ‘Faucheurs Volontaires’ (vrijwillige maaiers) bevonden zich ook boeren die al ondervonden hebben hoe niet alle technologische innovatie leidt tot betere prijzen.

De activisten die kozen voor burgerlijke ongehoorzaamheid en effectief probeerden de aardappelen verwisselen, toonden op die manier dat ze ons milieu en onze landbouw echt serieus nemen. Een deel van hen is er effectief in geslaagd om geweldloos voorbij politie en hekken te raken en het veld te bevrijden. Eén van hen getuigt: “Op deze manier willen we als bewuste burgers met aandrang vragen aan politici en universiteiten om te investeren in onderzoek naar duurzame oplossingen die zowel boeren als consumenten te goede komen. Niet dit soort oplossingen die vooral tegemoetkomen aan de honger naar winst bij multinationals uit de agro-industrie.”

Een sympathiserende boer vult aan: “Men spreekt wel veel over boeren, maar wij worden zelf nooit gehoord. Dit soort acties sterkt ons en lijken wel de enige manier om als kleinschalige producenten en consumenten onafhankelijker te worden van machtige belangengroepen zoals die van de agro-industrie.”

De pleitbezorgers van dit soort veldproeven schermen vaak met het argument dat we debat uit de weg zouden gaan. De Field Liberation Movement en haar sympathisanten zijn echter al lang vragende partij om in alle openheid de discussie te voeren. We kregen immers geen antwoord op onze prangende vragen. Vandaag op de boerenmarkt werd er in openheid gedebatteerd tussen wetenschappers van Ugent, Kuleuven en wetenschappers, boeren en deelnemers van de actie. Dit is een grote stap in de goede richting.

De gevolgen op lange termijn van GGOs zijn absoluut niet gekend, hun introductie is onomkeerbaar en ze doen momenteel hoogstens aan symptoombestrijding van de problemen in onze voedselproductie en landbouw.

In de komende weken en maanden roepen we de media op om ook aandacht te besteden aan organisaties die al jarenlang deze onderwerpen inhoudelijk uitdiepen.

Samenvattend spreekt de Field Liberation Movement van een zeer geslaagde actie en dag. Met een drieledige actie geeft het de weg vooruit aan: de boerenmarkt bood boeren met échte alternatieven een platform dat hen nog steeds al te vaak ontzegd wordt, de demonstratie gaf het brede publiek de kans solidair te zijn met onze campagne en door middel van burgerlijke ongehoorzaamheid hebben we effectief een stuk publieke ruimte bevrijd. Het debat is na vandaag definitief geopend. Vanaf nu zal de biotechnologie moeten verantwoorden dat het onderzoek volledig ten dienste staat van een duurzaam, eerlijk en ecologisch landbouwmodel willen ze hun onderzoek verderzetten.

***********

FR

Libération d’un champ de pommes de terre OGM:
Des citoyens concernés obtiennent un premier succès dans la lutte pour une agriculture durable

Le 29 mai 2011, le Field Liberation Movement a substitué en public et de manière non-violente des pommes de terre génétiquement modifiées par des variations naturelles dans un champ à Wetteren. Dans une sorte de «chaos organisé», ce collectif informel composé d’agriculteurs, de scientifiques, de consommateurs et de défenseurs de l’environnement, a voulu éviter à tout prix que des OGM soient introduits dans notre écosystème. Avec cette action, le Field Liberation Movement a réussi à ouvrir un débat public sur les OGM et l’agriculture durable.

Par le biais de nombreux stands de différentes organisations, à-travers de la bonne nourriture, la présence d’agriculteurs et de nombreux représentants de la société civile des exemples positifs et diversifiés, alternatifs de notre système agricole, qui compte de moins en moins d’agriculteurs et qui est de plus en plus industrialisé et mécanisé, ont été mis en avant.

Plus de 400 participants de toutes générations, de toute la Belgique et de pays voisins ont montré aujourd’hui leur dégoût pour ce test en champ qui ne sert que les bénéfices de l’agro-industrie. Parmi l’importante délégation française, les “Faucheurs Volontaires” il y avait également des agriculteurs qui ont déjà expérimenté le fait que les innovations technologiques ne conduisent pas systématiquement à de meilleurs revenus pour les producteurs.
Les activistes ont choisi la désobéissance civile pour essayer de changer les pommes de terre OGM par des pommes de terre naturellement résistantes. Ils et elles ont montré de cette façon l’importance de notre environnement et de notre agriculture. Certains d’entre eux ont réussi à passer les barrages de police et les clôtures. L’un d’eux a témoigné : «De cette façon, nous essayons en tant que citoyens conscients d’interpeller les politiciens et d’inciter les universités à investir dans la recherche de solutions durables pour le bien-être des agriculteurs et des consommateurs. Pas pour des solutions principalement orientées vers la soif de profit des multinationales de l’agro-industrie. ”

Un agriculteur sympathétique ajoute: «Ils parlent beaucoup des paysans mais nous ne sommes jamais écoutés. Ce type d’action nous fortifie et nous semble le seul moyen pour nous, petits producteurs indépendants et consommateurs, de dévenir plus indépendants des groupes d’intérêts puissants comme ceux de l’agro-industrie.”

Les partisans de cet essai en champ utilisent souvent l’argument que nous évitons le débat. Le Field Liberation Movement et ses partisans demandent depuis longtemps l’ouverture du débat public. Aujourd’hui, le marché de producteurs organisé par le mouvement a été l’occasion d’ouvrir la discussion entre les scientifiques de l’Université de Gent, la KULeuven, d’autres scientifiques, des agriculteurs et des membres de l’action. C’est un grand pas dans la bonne direction.

Les effets à long terme des OGM sont absolument inconnus. Leur introduction est irréversible et ils traitent au mieux les symptômes des problèmes dans notre agriculture et production alimentaire. Dans les semaines et mois à venir, nous demandons aux médias de se focaliser également sur les organisations qui travaillent depuis des années en profondeur sur ces sujets.

En résumé, la journée d’action du Field Liberation Movement est très réussie. Cette action indique en trois volets la marche à suivre : le marché paysan offre une plateforme aux agriculteurs des alternatives réelles, la manifestation a donné au grand public l’occasion de montrer sa solidarité avec cette campagne et l’action de désobéissance civile a permis de libérer effectivement un espace public. Le débat est maintenant ouvert. A partir d’aujourd’hui, la biotechnologie devrait justifier si sa recherche est au service d’un modèle agricole durable, écologique et juste.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s