Gallery

Persuitnodiging

FR ci-dessous

Uitnodiging voor de pers

29 mei 2011 in Wetteren: Nationale veldbevrijdingsdag van een GGO-aardappelveld

Naar aanleiding van de veldproef met synthetische gewassen (genetisch gemanipuleerde aardappelen) is het debat rond gentechnologie en een duurzaam landbouwmodel de laatste maanden volop gestart.

De Field Liberation Movement hoopt dat dit slechts het begin is van een breed en inhoudelijk maatschappelijk debat dat boeren, consumenten, het milieu en de voedselkwaliteit ten goede zal komen. Laat ons dit wetenschappelijk en maatschappelijk debat voeren alvorens GGOs te testen in de vrije natuur !

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek speelt een cruciale rol in de ondersteuning van een duurzaam landbouwmodel, maar dan moeten onze onderzoekers wel de middelen krijgen om de juiste vragen te stellen die het algemeen belang dienen.

Zoals Marie, een jonge boerin uit Quiévrain het verwoordt: “Onze Europese landbouw moet dringend afstand nemen van de huidige industrialisering en intensivering. Een verdere privatisering bijvb. van het zaaigoed door GGOs gaat ons enkel afhankelijker maken van een handvol multinationals. Wij, als boeren en boerinnen, hebben eerlijke prijzen nodig die ons toestaan op een duurzame manier te produceren en die ons niet verplichten om te concurreren met onze buren of de boeren uit het Zuiden. We moeten onze lokale markten en de boer-consument-banden versterken.

Op 29 mei nodigen we de nationale en lokale pers dan ook uit om aanwezig te zijn bij het volgende programma dat ongetwijfeld gaat bijdragen tot dit maatschappelijk debat:

– 11u: Start van de boerenmarkt, info-stands, hapjes en drankjes, muziek, “open mic” en randanimaties voor jong en oud

– 11u30: Publiek debat met de aanwezigheid van Dirk Peeters (Groen!), Louis De Bruyn, Jan Thoelen, en vele anderen

– 14u: Start van ludieke betoging met aansluitend geweldloze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid (de synthetische aardappelen worden vervangen door natuurlijke resistente varianten)

-17u: Persconferentie: evaluatie van de dag door de deelnemers

Interviews met boeren, buitenlandse delegaties, vertegenwoordigers van milieu-organisties, activisten, wetenschappers, … zijn de hele dag mogelijk.

Plaatsbeschrijving: Vantegemstraat, vlak aan de E40, afrit Wetteren. Perscontact: Telefoonnummer binnenkort op de blog of aan te vragen via email Meer informatie vind je alvast op onze blog https://fieldliberation.wordpress.com en eventueel ook via het emailadres field.liberation@gmail.com

***************

Invitation à la presse


29 mai 2011 à Wetteren:
Journée de libération nationale d’un champ de pommes de terre OGM


Suite à l’essai de plein champ de cultures synthétiques (pommes de terre génétiquement modifiés), le
débat sur les biotechnologies et la nécessité d’un modèle agricole durable a été pleinement relancé ces derniers mois.
Le
Field Liberation Movement espère que ce n’est que le début d’un vaste débat public et de fond qui bénéficiera aux agriculteurs, aux consommateurs, à l’environnement et à la qualité alimentaire. Menons ce débat scientifique et social avant de tester des OGM en plein air!
Une
recherche indépendante joue un rôle crucial dans le soutien d’un modèle agricole durable, mais nos chercheurs doivent avoir les ressources pour poser les bonnes questions, celles d’intérêt général.


Comme Marie, jeune fermière de Quiévrain l’a dit:
«Notre agriculture européenne doit de toute urgence s’éloigner de l’intensification et de l’industrialisation en cours. La poursuite de la privatisation du vivant, par exemple des semences, à travers des OGM ne va que nous rendre plus dépendants de quelques multinationales. Nous, les agriculteurs et agricultrices, avons besoin de prix équitables qui nous permettent de produire de manière durable et qui ne nous forcent pas à rivaliser avec nos voisins ou les agriculteurs du Sud. Nous avons besoin de développer nos marchés locaux et de renforcer les relations producteurs-consommateurs. ”


Le 29 mai, nous invitons par conséquent la presse nationale et locale à venir assister au
programme suivant qui contribuera sans aucun doute au débat public:


11h: Début du marché paysan, info-stands, buvette, musique, scène ouverte et de divertissement pour tous les âges


11h30: Débat public avec la présence de Dirk Peeters (Groen!), Louis De Bruyn, Jan Thoen, et plusieurs autres


14h: Début de la manifestation ludique suivie d’une action non-violente de désobéissance civile (les pommes de terre OGM seront remplacées par des variétés naturellement résistantes)


17h: Conférence de presse: évaluation de la journée par les participants


Des entretiens avec des agriculteurs, les délégations étrangères, des représentants d’organisations environnementales, des militants, des scientifiques … seront possibles toute la journée.

Lieu: Vantegemstraat à proximité de l’autoroute E40, sortie Wetteren.


Contact Presse: Téléphone bientôt sur le blog ou sur demande par e-mail


Vous pouvez d’ores et déjà trouver plus d’informations sur notre blog https://fieldliberation.wordpress.com ou par mail: field.liberation @ gmail.com


Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s